La Mostela nº 67

CAT => Néixersent ell o ella

Has vist alguna vegada a algú caminant pel carrer i, per la seva aparença, t’has preguntat si era un home o una dona?

És molt probable que hagis respost amb un «sí».

Si algú no encaixa amb el que per a nosaltres és una dona, una noia o una nena, i almateix temps no encaixa amb el que per a nosaltres és un home, un noi o un nen, ens qüestionem aquest fet.

D’on provenen les suposicions que fem servir per interpretar si aquesta persona pertany al gèneremasculí o femení?

Provenen de les imatges i estàndards que utilitzem per interpretar el gènere.

Potser les dones tenen pit i els homes no, elles tenen vulva i els homes no, i això sembla que sigui «cert». Potser, quan el gènere no ens queda clar, busquem en el cos d’una persona algun indici del seu sexe.

Hem citatdues paraules, «sexe» i «gènere». Tot seguit afegeixoun resum escrit per l’Organització Mundial de la Salut del que són l’un i l’altre:

 «El sexe es refereix a les característiques biològiques i psicològiques que defineixen els homes i les dones. El gènere es refereix als papers, comportaments, activitats i atributs construïts socialment que la societat considera apropiats per als homes i les dones «.

En relació al sexe això tampoc és del tot cert, donat que hi ha un nombre significatiu de casos que minen aquesta «certesa», però el discurs es complicaria massa i ho deixo per més endavant. Potser ho reprendré en un altre moment.

Pel que respecta a les imatges associades al gènere crec que se’n parla, i se n’ha parlat prou, i no cal dedicar-li gairetemps i espai. Com a exemples, el tema dels colors rosa-blau, o el fet que ella es pot permetre d’anar maquillada i ell no. Un altre tema, el de la faldilla i dels pantalons que ja sembla superat, encara que només sigui en un sol sentit, donat que un home amb faldilla, en aquesta part del món, no és tan ben vist. Podríem continuar una estona llarga amb milers d’exemplesmés..

Néixer sent ell o ella, no només denota una categoria de sexe biològic, sinó que també assenyala a ello a ella com a hereus de les característiques que els homes i les dones haurien de tenir, idees preconcebudes sobre com s’hauria de jugar amb ells, com haurien de comportar-se, vestir-se, reaccionar, expressar les seves emocions, ….

Les idees de gènere són significats designats, així que varien depenent d’un context a un altre i del pas del temps.

Per exemple, ser dona a Campins o ser dona a Lusaka, a Zàmbia, serà el mateix? O ser home a Sant Celoni o ser-ho a Hammerfest, a Noruega, serà el mateix? I, què significava ser home o dona per als nostres besavis? Alguna cosa segur que ha canviat.

Cada context ésple de disposicions i significats socioculturals que són anteriors a nosaltres. Des de la primera infantesaaprenem a adaptar-nos a les expectatives normatives i a superar-les per a ser capaços de comportar-nos en relació amb una sèrie de codis, papers i comportaments masculins i femenins.

Què significa masculinitat o feminitat? Si posem l’enfocament més enllà de les imatges i dels estàndards que utilitzem per interpretar el gènere podem arribar a altres aspectes, potser no tantevidents.

En realitat, molts d’aquests aspectes ho són molt d’evidents, però estem tan acostumats a conviure amb ells de no ens n’adonem.

Us recomano veure una pel·lícula, «No soyun hombre fácil», que evidencia molts d’aquests aspectes cap als quals el costum estableix una actitud passiva i com a resultat fa que no siguin tan impactants.

La pel·lícula es basa en la història d’un home amb actituds obertament masclistes, que després d’un fort cop al cap es desperta en un univers paral·lel fet «a l’inrevés».És una ridiculització dels rols de gènere.

Per fer-ho la pel·lícula pren cada clixéfemení, el capgira i l’aplica als homes.

D’aquesta manera, l’habitual es fa evident i pren força en ser subratllat.

Per exemple, a la pel·lícula les dones tenen pèl en totes les parts del cos on naturalment els surt, en canvi, al protagonista l’hi toca depilar-se el pit amb vergonya després que una dona refusi d’anar amb ell al llit per fàstic a la seva abundància capil·lar.

La pel·lícula pot ser una ocasió per veure com n’estem d’acostumats alssenyals de gènere en l’entorn que ens envolta.

És també una ocasió per adonar-nos que, estant profundament immersos en les nostres rutines diàries, aquests senyals han entrat en nosaltres, malgrat la nostra voluntat, adquirint significat de gènere.

Si hi reflexionem, cadascú per sentir-se «home» o «dona», s’expressa d’una determinada manera. Com expresses la teva masculinitat o feminitat? Com interpretes i avalues el gènere dels altres? I al capdavall, com afecta això a la forma en què et relaciones amb els altres?

Posant consciència en el «gènere» és com podem participar activament en la construcció d’identitats de gènere de la nostra pròpia societat.

La consciència de gènere és un procés necessari i continu per a tothom. Les nostres formes de pensar en nosaltres mateixos, i en els altres, com a éssers sexuals, canvien al llarg del temps, amb la maduresa, amb l’experiència i amb la reflexió.

P.D. He escrit aquest article limitant-me a «ell» i «ella», quan ja sabem que els éssers humans tenen més de dos colors. M’he limitat voluntàriament a una visió binària només per no allargar-me i recordant en cada moment que ‘we are just humans’.

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST => Nacer siendo el ella

¿alguna vez has visto a alguien caminando por la calle y, debido a su apariencia, te has preguntado si era un hombre o una mujer?

Es muy probable que haya contestado “sí”.  

Si alguien no encaja con lo que para nosotros es una mujer, una chica o una niña, y al mismo tiempo no encaja con lo que para nosotros es un hombre, un chaval o un niño, nos quedamos con la pregunta. 

¿De donde provienen las suposiciones que utilizamos para interpretar si esta persona pertenece al genere masculino o femenino? 

Provienen de las imágenes y estándares que utilizamos para interpretar el genero.

Quizás las mujeres tienen pecho y los hombres no, ellas tienen vulva y los hombres no, y esto parece que sea “cierto”. Quizás, cuando el género no nos queda claro, buscamos en el cuerpo de una persona algún indicio de su sexo. 

Hemos nombrado dos palabras “sexo” y “género”. En seguida pongo un resumen escrito por la Organización Mundial de la Salud de lo que es unoy de lo que es el otro.

 “El sexose refiere a las características biológicas y psicológicas que definen a los hombres y las mujeres. El génerose refiere a los pape­les, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente que la sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. 

Por el sexoesto tampoco es cierto, dato que existen un número significativo de casos que mina esta “certeza”, pero el discurso se complicaría demasiado y lo dejo suspendido así. Tal vez lo volveré a retomar en otro momento. 

Con respecto a las imágenes asociadas al género creo que se habla, y se ha hablado, bastante, y no hace falta dedicarle mucho tiempo y espacio. Entres todos, el tema de los colores rosa-azul, o del hecho que ellase puede permitir de ir maquillada y elno. Otro tema, lo de la falda y del pantalón que ya parece superado, aunque solo sea en una sola dirección de marcha, dato que un hombre con falda, en esta parte del mondo, no es tan bien visto, etc., se podría continuar por un rato largo con miles de ejemplos.  

Nacer siendo el ella, no solo denota una categoría de sexo biológico, sino que también señala a ela ellacomo herederos de las características que los hombres y las mujeres deberían tener, ideas preconcebidas sobre… como se debería jugar con ellos, como deberían comportarse, vestirse, reaccionar, expresar sus emociones, etc. 

Las ideas de género son significados designados, así que varían dependiendo de un contexto a otro y del paso del tiempo.   

Por ejemplo, ser mujer en Campins o ser mujer en Lusaka, en Zambia, ¿será lo mismo? O ser hombre en Sant Celoni o ser hombre en Hammerfest, en Noruega, ¿será lo mismo? Y ¿qué significaba ser hombre o mujer para nuestros bisabuelos? Algo seguro ha cambiado… 

Cada contexto está lleno de disposiciones y significados socioculturales que son anteriores a nosotros. Desde la infancia temprana aprendemos a adaptarnos a las expectativas normativas y a superarlas para ser capaces de comportarnos en relación con una serie de códigos, papeles y comportamientos masculinos y femenino. 

¿Qué significa masculinidad o feminidad? Si ponemos el enfoque más allá delas imágenes y de los estándares que utilizamos para interpretar el género podemos llegar a otros aspectos, quizás meno evidentes. 

En realidad, muchos de estos aspectos son muy evidentes, pero, estamos tan acostumbrados a convivir con ellos de no darnos cuenta. 

Consejo ver una película, No soy un hombre fácil, que evidencia muchos de estos aspectos hacia los que la costumbre establece una actitud pasiva y como resultado hace que no sean tan impactantes. 

La película sigue la historia de un hombre con actitudes abiertamente machistas, que después de un fuerte golpe en la cabeza se despierta en un universo paralelo hecho “al revés”. Es una ridiculización de los roles de género. 

Para hacer esto la película toma cada cliché y lo voltea así de aplicárselo a los hombres. 

De esta manera, lo que es lo habitual se hace evidente y toma fuerza en ser subrayado.

Por ejemplo, en la película las mujeres tienen pelo en todas las partes del cuerpo donde naturalmente les sale, en cambio, al protagonista le tocó depilarse el pecho con vergüenza después de que una mujer se rehusó a acostarse con él por asco.

La película puede ser una ocasión para ver cómo estamos acostumbrados a señales de género en el entorno que nos rodea. 

Es una ocasión también para darnos cuenta de que, estando profundamente inmersos en nuestras rutinas diarias, esas señales han entrado en nosotros, a pesar de nuestra voluntad, adquiriendo significado de género. 

Reflexionamos, cada uno para sentirse “hombre” o “mujer” se expresa de una determinada manera, ¿cómo te expresas tu? ¿Cómo interpretas y evalúas el género de los demás? y en fin, ¿cómo afecta esto en la forma en que te relacionas con ellos?

Poniendo conciencia en el “género” es como podemos participar activamente en la construcción de identidades de género de nuestra propia sociedad.

La conciencia de género es un proceso necesario y continuopara todo el mundo, nuestras formas de pensar en nosotros mismos, y en los demás, como seres sexuales, cambian a lo largo del tiempo, con la madurez, con la experiencia y con la reflexión.

P.D. He escrito este articulo limitándome a “el” y “ella”, cuando ya sabemos que los seres humanos tienen más de dos colores. Me he limitado voluntariamente a una visión binaria solo para no extenderme y recordando en cada momento que we are just humans. 

IT => Nascere essendo luilei 

Ti è capitato qualche volta, camminando per strada, di vedere qualcuno e, data l’apparenza, ti sei chiesto se questa persona fosse uomo o donna?

È molto probabile che tu abbia risposto “si”.

Se qualcuno non entra in quel che per noi è una donna, una ragazza o una bambina, e allo stesso tempo non rientra nemmeno in quel che per noi sarebbe un uomo, un ragazzo o un bambino, rimaniamo con il dubbio e la domanda. 

Da dove vengono le nostre supposizioni per interpretare se questa persona appartiene al genere maschile o femminile? 

Provengono dalle immagini e dagli standard che utilizziamo per interpretare il genere. 

Chissà, le donne hanno il seno e gli uomini no, le donne hanno la vulva e gli uomini no, e questo sembra sia accertato. Chissà, quando il genere non ci è chiaro cerchiamo nel corpo della persona qualche indizio del suo sesso.  

Abbiamo usato due parole “sesso” e “genere”. Di seguito metto un riassunto scritto dall’Organizzazione della Sanità di quel che si intende per una e per l’altra.

“Il sessosi riferisce alle caratteristiche biologiche e psicologiche che definiscono gli uomini e le donne. Il generesi riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e alle caratteristiche attribuite socialmente che la società considera appropriati per gli uomini e le donne”

Per il sesso, nemmeno questo è proprio una certezza, dato che esiste un numero significativo di casi che minano questa “certezza”, però il discorso si complicherebbe molto e lo lascio cadere qua. Forse lo riprenderò in un altro momento. 

Rispetto alle immagini associate al genere credo che se ne parli, e se ne sia parlato abbastanza, non credo che valga la pena dedicarci molto tempo e spazio. Si è parlato del tema dei colori rosa – azzurro, o del fatto che leisi può permettere di uscire truccata e luino. Altro tema, quello della gonna e del pantalone che è ormai superato, benché in una sola direzione, dato che un uomo con la gonna, in questa parte del mondo, non sarebbe tanto ben visto, ecc. si potrebbe continuare per parecchio con altri mille esempi. 

Nascere essendo luilei, non solo denota una categoria rispetto al sesso biologico di bambino o bambina, ma vede luileicome eredi delle caratteristiche che gli uomini e le donne dovrebbero avere, idee preconcette su …come dovremmo giocare con loro, come dovrebbero comportarsi, vestirsi, reagire, esprimere le proprie emozioni, ecc. 

Le idee di “genere”, sono significati attribuiti, così che variano dipendendo da un contesto all’altro e col passare del tempo. 

Per esempio, essere una donna in Campins, provincia di Bacellona, o essere donna in Lusaka, in Zambia, sarà lo stesso? O essere un uomo a Sant Celoni (a 10’ di macchina da Campins) o essere uomo a Hammersfest, in Norvegia, sarà lo stesso? E che significava essere uomo o donna per i nostri bisnonni? Qualcosa di certo sarà cambiato… 

Ogni contesto è pieno di disposizioni e significati socioculturali che ci precedono. Molto presto nell’infanzia apprendiamo ad adattarci alle aspettative normative e a superarle per essere capaci di comportamenti conformi ad una serie di codici, ruoli e comportamenti maschili o femminili.

Che significa masculinità e femminilità? Se guardiamo un poco più in là delle immagini e degli standard che utilizziamo per interpretare il genere possiamo arrivare ad altri aspetti meno evidenti. 

In realtà, tanti di questi aspetti sono molto evidenti, però siamo così abituati a conviverci da non rendercene nemmeno conto.  

Consiglio di guardare il film I am not a easy man, che evidenzia molti di questi aspetti verso i quali, essendo così radicati, ed avendoci fatto l’abitudine, abbiamo ormai un’attitudine passiva e incredibile quanto ci risultino per nulla impattanti.   

Il film narra le avventure di un uomo dalle attitudini francamente maciste che, dopo aver battuto forte la testa si riprende dal colpo risvegliandosi in un universo parallelo fatto “al rovescio”. Tutto il film è un continuo ridicolizzare i ruoli di genere. 

Per far questo il film prende i clichè di genere e li rigira, uno, a uno in modo che sia rivolto agli uomini. In questo modo, quel che per noi è abituale si fa evidente e prende forza all’essere sottolineato. 

Per esempio, le donne del film hanno peli in tutte le parti del corpo dove naturalmente crescono. In cambio, al protagonista tocca depilarsi il petto con vergogna dopo che una donna si rifiuta di andare a letto con lui per esserne rimasta inorridita. 

Il film può essere un’occasione per vedere quanto siamo abituati a vivere in situazioni impregnate di comportamenti orientati da una visione di “genere” molto marcata senza rendercene conto. 

È un’occasione per rendercene conto e di stupirci anche di quanto queste abitudini si siano integrate nelle nostre routine quotidiane, normalizzandosi tanto da entrare in noi eludendo, in un certo senso, la nostra volontà di scelta e radicandosi come una serie di attributi di genere.  

Riflettiamo, ciascuno di noi per sentirsi uomo o donna si esprime in un cero modo, …come ti esprimi? …come interpreti e valuti il genere degli altri? ed infine, …come influenza questo il modo in cui ti metti in relazione con “l’altro”? 

Porre attenzione e diventare coscienti degli aspetti che hanno a che vedere col “genere”, è un modo per poter partecipare attivamente alla costruzione di “genere” della nostra propria società. 

La coscienza di genereè un processo necessario e continuo per tutti, il modo in cui percepiamo noi stessi e agli altri come esseri sessuati, cambiano nel corso della vita, maturando, facendo esperienza e riflettendo. È un dato. 

P.S. Ho scritto questo articolo limitandomi a “lui” e “lei”, quando già sappiamo che gli esseri umani hanno ben più di due colori. Mi sono limitata volontariamente a una visione binaria solo per non dilungarmi e ricordando in ogni momento che we are just humans.

.