La Mostela nº 69

CAT=>Lubrificació genital

La lubrificaciógenital és una estratègia saludable que els cossos humans posen en marxa per mes d’una raó.

L’acte de secretar un líquid, més o menys viscós, crearà un moviment unidireccional de dins cap a fora. 

Constitueix una barrera defensiva de tipus mecànic. A més, la composició d’aquest flux protegeix enfront de la colonització de gèrmens enemics de la salut: crea un ambient que afavorirà una determinada microbiota. Com? Induint un determinat pH. Provocant absència o presència d’oxigen. Portant nutrients que faciliten la colonització per alguns tipus demicroorganismes, enfront d’altres, menys beneficiosos, així que en competir entre ells guanyin aquells que aporten avantatges per a la salut, etc.

Més enllà de ser una barrera mecànica i química, els fluids de lubricació ajuden a evitar friccions entre els teixits.

Tot això val per a gairebé tots tipus de lubricants corporals. Participen en el treball constant de recerca de l’equilibri homeostàtic entre els diferents ecosistemes corporals.

A escala genital, en les persones que tenen penis, en determinades circumstàncies, quan per exemple el cos es prepara a una trobada de tipus sexual, surt una petita quantitat de flux de la uretra, de 4 a 6 gotes. Es tracta d’un líquid lleugerament viscós. La funció d’aquest humor, secretat cada parell de minuts per les glàndules de Cowper, és rentar el recorregut de la uretra en el tram on hauria de passar el semen i crear així un ambient idoni perquè aquest no es faci malbé. Treu residus d’orina, optimitza el pH, contribueix al lliscament per reduir friccions d’una possible penetració. Se’l coneix com a líquid preseminal, tot i que pot contenir espermatozoides.

Genitalment, en les persones que tenen vulva, la vagina (que sempre es dibuixa com un tub quan no ho és) és un ambient fet de parets mucoses ajustades que; en qualsevol circumstància, sol mantenir una humitat pròpia que varia en quantitat amb relació a diferents factors.

Perquè es pugui entendre millor, acostumo a comparar l’ambient vaginal amb el que trobem en la nostra boca, entre la cara interna de les galtes i les dents.

Tots dos són espais potencials. En repòs les galtes estan ajustades a les genives i les dents, i una quantitat de saliva assegura un estat de confort entre totes les parts del conjunt bucal. Aquest espai es pot expandir i omplir quan anem a beure, a menjar, o quan l’omplim d’aire com un globus per fer riure a un nen. Talment com l’ambient vaginal, fet per parets mucoses ajustades i humides, amb la seva temperatura ideal, amb el seu grau òptim d’humitat…

Es tracta d’ambients dinàmics. El cos, en cadascuna de les seves parts, té fins mecanismes que s’ajusten constantment a les condicions permanentment canviants del seu entorn. L’objectiu és mantenir un confort saludable en diferents situacions.

Davant d’un plat que ens agrada, salivarem més que de costum, i a vegades ens n’adonarem, i a vegades no. El cos es prepara davant d’una situació concreta. Ens passa si veiem el plat, ens passa amb una olor, recordant o imaginant alguna cosa saborosa. Salivarem igualment si mengem de forma distreta, sense pensar en què estem fent. És un acte reflex del nostre cos.

De la mateixa manera, si som al davant d’una situació que ens provoca sexualment, lubriquem. A vegades ens adonem i podem advertir l’excitació, i a vegades no. El cos es prepara. I funciona tot més o menys de la mateixa manera.

L’acte de lubricar és un acte reflex, talment com el de salivar. Els processos fisiològics de totes dues accions, són comparables metafòricament, però molt diferents bioquímicament.

Vull subratllar que lubricar no significa necessàriament estar excitats. L’excitació és una percepció subjectiva, és el que la persona diu i no allò que es pugui interpretar a partir del que manifesten els seus genitals. Ser conscients d’això és important; i sobretot és crucial que ho sàpiguen els jutges, de manera que no es confonguin. Només la voluntat expressada és prova de consentiment, no els signes d’un cos que respon de forma fisiològica.

Tornant a la lubricació genital de les persones amb vulva, al davant d’una determinada estimulació un primer augment de lubricació la donen les glàndules vestibulars. Estan situades sota els llavis interns, i secreten un moc que lubrica la zona immediatament per dins de l’introit vaginal. Una altra part de lubricació és producte del transsudat de les cèl·lules epitelials de la vagina, més aquosa, i una altra són secrecions del coll uterí, més mucós. Les secrecions, a tots els nivells corporals, estan influenciades per moltes variables. 

Per exemple, parlant dels fluxos genitals, canvien en quantitat i en composició en funció d’etapa de vida, (a 20 anys no serà la dels 80), depenent de l’estat de salut general i local, dependrà del que bevem, del que mengem, de com estem emocionalment, de les nostres experiències passades, etc

Això per dir com la lubricació genital sigui multifactorial, per tant, quan a això nivell tenim una incomoditat és bo no treure conclusions precipitades, sinó veure en el conjunt de com estem, i veure com ajustar paràmetre per paràmetres, començant pels més senzill.  

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST=> Lubrificación genital

La lubrificación genital es una estrategia saludable que los cuerpos humanos ponen en marcha para mas de una razón. 

El acto de secretar un liquido, más o menos viscoso, va a crear un movimiento unidireccional desde dentro hacia fuera. Constituye una barrera defensiva de tipo mecánico. Además, la composición de dicho flujo protege frente a la colonización de gérmenes enemigos de la salud: crea un ambiente que va a favorecer un determinado microbiota. ¿cómo? Induciendo un determinado pH. Provocando ausencia o presencia de oxigeno. Llevando nutrientes que facilitan la colonización por algunos tipos de microorganismos, más bien que otros, menos beneficiosas, así que en el competir entre ellos ganen los que trae ventajas para la salud, etc.

Mas allá de ser una barrera mecánica y química, los fluidos de lubricación ayudan a evitar fricciones entre los tejidos.

Todo esto vale para casi todos tipos de lubricantes corporales. Participan al continuo trabajo en búsqueda de equilibrio homeostático entre los diferentes ecosistemas corporales.

A nivel genital, en las personas que tienen pene, en determinadas circunstancias, cuando por ejemplo el cuerpo se prepara a un encuentro de tipo sexual, sale una pequeña cantidad de flujo de la uretra. Se trata de un liquido ligeramente viscoso, 4 o 6 gotas. La función de este humor, secretado cada par de minutos por las glándulas de Cowper, es lavar el recorrido de la uretra en el tramo donde tendría que pasar el semen y crear así un ambiente idóneo a que este no se dañe. Quita residuos de orina, optimiza el pH, va a contribuir al deslizamiento en función de reducir fricciones de una posible penetración. Lo llaman liquido preseminal, a pesar que pueda contener espermatozoides.  

A nivel genital, en las personas que tienen vulva, la vagina, (que siempre se dibuja como un tubo cuando no lo es), es un ambiente hecho de paredes mucosas ajustadas que, en cualquier circunstancia, suele mantener una humedad propia que varia en cantidad en relación a diferentes factores. 

Para que se pueda entender mejor, suelo comparar el ambiente vaginal con lo que encontramos en nuestra boca, entre la cara interna de las melillas y los dientes.

Ambos son espacios potenciales. A reposo las melillas están ajustadas a las encías y a los dientes, y una cantidad de saliva asegura un estado de confort entre todas sus partes. Este espacio se puede expandir y rellenar cuando vamos a beber, a comer, a rellenar la boca de aire como para hacer reír a un niño.  Así es el ambiente vaginal. Hecho por paredes mucosas ajustadas y húmedas, con su temperatura ideal, con su grado de humedad optimal, etc.   

Se trata de ambientes dinámicos. El cuerpo, en cada una de sus partes, tiene constantemente fines mecanismos para ajustarse a las condiciones permanentemente cambiantes de su entorno. El objetivo es mantener el confort típico de la salud en diferentes situaciones. 

Si la situación es la de estar en frente a un plato que nos gusta, vamos a salivar más, a veces nos damos cuenta, a veces no. El cuerpo se prepara. Pasa si vemos el plato, puede pasar con un olor, o recordando algo sabroso, o imaginando. Salivamos también si comemos de forma distraída, sin pensar a lo que estamos haciendo, es un acto reflejo. 

Si estamos en frente a algo que nos provoca a nivel sexual, lubricamos. A veces nos damos cuenta y podemos advertir la excitación, a veces no. El cuerpo se prepara. Y funciona todo más o menos de la misma manera.  

El acto de lubricar es un acto reflejo, así como lo de salivar. Los procesos fisiológicos de ambos son comparables a nivel metafórico, pero muy distintos en la bioquímica. 

Quiero subrayar como lubricar no significa necesariamente estar excitados. La excitación es una percepción subjetiva, es lo que la persona diga y no lo que se pueda interpretarse a partir de lo que manifiesta sus genitales. Ser cocientes de esto es importante, sobretodo es crucial que lo sepan los jueces de manera que no se confundan. Solo la voluntad expresada es prueba de consentimiento, no los signos de un cuerpo que responde de forma fisiológica. 

Volviendo a la lubricación genital de las personas con vulva, en frente a una determinada estimulación un primero aumento de lubricación la dan las glándulas vestibulares. Están situadas bajo los labios internos, y secretan un moco que lubrica la zona inmediatamente por dentro del introito vaginal. Otra parte de lubricación es producto del trasudado de las células epiteliales de la vagina, más acuosa, y otra son secreciones del cuello uterino, más mucosa.   

Las secreciones, a todos los niveles corporales, están influenciadas por muchas variables. Por ejemplo, hablando de los flujos genitales, ellos cambian en cantidad y en composición en función de etapa de vida, (a 20 años no será la de los 80), dependiendo del estado de salud general y local, dependerá de lo que bebemos, de lo que comemos, de como estamos emocionalmente, de nuestras experiencias pasadas, etc.

Esto para decir como la lubricación genital sea multifactorial, por lo tanto, cuando a esto nivel tenemos una incomodidad es bueno no sacar conclusiones precipitadas, sino ver en el conjunto de como estamos, y ver como ajustar parámetro por parámetros, empezando por los más sencillo. 

dibujo por Carles Puche; https://carlespuche.com/es/curriculum/

IT=>Lubrificazione genitale

La lubrificazione genitale è una sana strategia che i corpi umani mettono in essere per più di una ragione.

 L’azione di secernere un liquido, più o meno viscoso, va a creare un movimento unidirezionale da dentro verso fuori. Costituisce una barriera difensiva di tipo meccanico. Inoltre, la composizione di detto fluido protegge dalla colonizzazione di germi nemici della salute: crea un ambiente che va a favorire un determinato microbiota. Come? Indicendo un certo pH. Provocando l’assenza o la presenza di ossigeno. Offrendo nutrimenti che facilitino la colonizzazione di alcuni tipo di microorganismi piuttosto che di altri, meno benefici, così che nel competere tra di loro vinca la parte che porta vantaggi per la salute, ecc. 

Al di là di costituire una barriera meccanica e chimica, i fluidi di lubrificazione aiutano a evitare frizioni tra i tessuti. 

Tutto questo vale per quasi tutti i tipi di lubrificanti corporei. Partecipano al continuo lavoro di ricerca di equilibrio omeostatico tra i diversi ecosistemi corporei.

A livello genitale, nelle persone con pene, in determinate circostanze, quando, per esempio, il corpo si prepara a un incontro sessuale, esce una piccola quantità di fluido dall’uretra. Si tratta di un liquido leggermente vischioso, 4 o 6 gocce. La funzione di questo humor, secreto più o meno ogni 2 minuti dalle ghiandole di Cowper, è lavare l’uretra, tratto dove dovrebbe passare il liquido seminale e creare così un ambiente idoneo che non lo danneggi. Toglie residui di urina, ottimizza il pH, contribuisce a ridurre frizioni in una possibile penetrazione. Lo si chiama liquido preseminale, a prescindere che contenere spermatozoi. 

A livello genitale, in persona con vulva, la vagina, (che sempre viene disegnata come un tubo quando non lo è), è un ambiente fatto di pareti mucose tra loro vicine e aderenti che, in qualunque circostanza, mantengono un’umidità propria che varia di quantità in relazione a differenti fattori. 

Perché si possa capire meglio di solito paragono l’ambiente vaginale con quello della bocca, nella parte tra la faccia interna delle guance e le gengive. 

Entrambi sono spazi potenziali. A riposo le guance aderiscono alle gengive e ai denti, e una quantità di saliva assicura uno stato di comfort tra tutte le sue parti. Questo spazio si può espandere e riempire quando beviamo o mangiamo o riempiamo la bocca di aria come quando vogliamo far ridere un bambino. Così è l’ambiente vaginale. Fatto da pareti mucose vicine, aderenti e umide, con una sua temperatura ideale, con un’umidità ottimale, ecc.

Si tratta di ambienti dinamici. Il corpo, in ogni sua parte, attiva costantemente fini meccanismi per aggiustarsi ai continui cambi. L’obiettivo è mantenere il comfort tipico della salute nelle diverse situazioni.  

Se la situazione è quella di trovarsi di fronte a un piatto che ci attrae, aumenta la salivazione, a volte ce ne accorgiamo, altre no. Il corpo si prepara. Succede se vediamo il piatto, può accadere sentendone l’odore, o ricordando qualcosa di saporito, o immaginandolo. Saliviamo anche se mangiamo distrattamente, senza pensare a quel che stiamo facendo, è un atto riflesso. 

Se si troviamo davanti a qualcosa che ci provoca a livello sessuale, si attiva la lubrificazione genitale. A volte ce ne accorgiamo e possiamo sentire l’eccitazione, a volte no. Il corpo si prepara. E funziona tutto, più o meno, allo stesso modo. 

Il fatto che si attiva la lubrificazione è un atto riflesso, così come il salivare. I processi fisiologici di entrambi sono comparabili a livello metaforico, ma molto differenti nella biochimica. 

Voglio sottolineare come la lubrificazione genitale non significhi necessariamente essere eccitati. L’eccitazione è una percezione soggettiva, è quanto ci dice la persona, non quello che si può interpretare a partire da quel che si manifesta nei suoi genitali. Essere coscienti di questo è importante, soprattutto è cruciale che lo sappiano i giudici, in modo che non si confondano. Solo la volontà espressa è prova del consenso, non i segni di un corpo che risponde in forma fisiologica.

Tornando alla lubrificazione genitale delle persone con vulva, davanti a una determinata stimolazione un primo aumento della lubrificazione è dato dalle ghiandole vestibolari. Sono situate sotto le labbra interne, secernono un muco che bagna la zona interna più prossima all’introito vaginale. Altra parte della lubrificazione è prodotto del trasudato delle cellule epiteliali della vagina, più acquosa, e ancora, la parte secreta a livello del collo dell’utero, più mucosa. 

Le secrezioni, a tutti i livelli corporei, sono influenzate de molte variabili. Per esempio, parlando dei fluidi genitali, essi cambiano di quantità e di composizione in funzione della tappa di vita, (a 20 anni non saranno come agli 80), dipendendo dallo stato di salute generale e locale, dipenderà da quel che beviamo e da quel che mangiamo, da come stiamo emozionalmente, dalle nostre esperienze passate, ecc. 

Questo per dire come la lubrificazione genitale sia multifattoriale, per tanto, quando abbiamo un’incomodità a questo livello è bene non arrivare a conclusioni affrettate, ma vedere nell’insieme come stiamo, e vedere di aggiustare parametro per parametro, iniziando da quello più a portata di mano.