La Mostela nº 68

CAT=>Fantasies i desitjos 

La fantasia i el desig sexual són representacions mentals de tipus eròtic que tots tenim. Són elaborats narratius que resulten de la capacitat, que cadascun de nosaltres té, per a produir imatges i situacions en el nostre pensament.

Fantasia i desig són dues paraules, cadascuna amb el seu propi significat. Si hi ha un nom hi ha un concepte. Si es diu fantasia perquè l’hi diríem desig?. Són dues coses diferents.

Explicar la diferència entre una i l’altra sembla una cosa senzilla, però en el tema eròtic no ho és. Com sabem la sexualitat és un gresol en el que es fonen temes de la vida diària amb temes existencials, valors morals, judicis, creences, …

Per a parlar de fantasies, per a parlar de desitjos, i diferènciar-los cal saber de què es componen les nostres representacions mentals.

D’una banda, hi ha les fantasies, i de l’altre, els desitjos.

La part de les fantasies, correspon al que una persona és capaç d’imaginar. Responen a la pregunta, què sóc capaç d’imaginar?

Per l’altre banda, hi ha els desitjos, que corresponen al que una persona vol. Contesten a la pregunta, què vull?

Les fantasies es queden en un món personal «surreal», mai surten al món real. Poden ser molt excitants en el marc oníric, però en cap altre.

Si fantasiejo amb un company de treball, no significa que vull ficar-me al llit amb ell.

Si fantasieges amb la «influencer» del moment no significa que pensis contactar amb ella.

Stanley Kubrick ha estat capaç de crear escenes d’una angoixa tremenda sorgides de la seva fantasia. Imatges que es queden a les pel·lícules que ha dirigit. Però això no implica que ell visqui desitjant matar o terroritzar a ningú.

Fantasies i desitjos són representacions mentals que no tenen res a veure l’una amb l’altre, estan separades, però es retroalimenten, sempre.

Parlant d’aquest tema Valérie Tasso va usar una metàfora que considero útil per a tothom per a entendre millor el mecanisme de retroalimentació.

Va representar la persona amb els seus desitjos com un arbre bonic i les fantasies com la part de l’arbre que està sota terra.

Per a estar sa i aparèixer frondós, l’arbre ha de trobar un bon nodriment, i el fa, principalment per les arrels.

Hem d’esperar que al voltant de les arrels, l’ambient sigui prou, o abundantment, fèrtil.

Una terra nutrient és humida, rica de cucs, i possiblement de fem. Tots són elements de summa importància per al nodriment de l’arbre, encara que probablement en veure’ls podria provocar repugnància.

En la metàfora: les arrels, immerses en aquest ambient ben amagat i més o menys fastigós, corresponen a les fantasies eròtiques. Elles (arrels/fantasies) nodreixen l’arbre, que corresponen a la persona amb els seus desitjos i amb el que farà en les seves conductes. Si l’adob és ric, n’hi haurà prou que l’arbre trobi la llum per a tenir una capçada poderosa, fulles brillants, tal vegada flors i fruita saborosa, evidències de l’abundància de la terra de la qual s’ha nodrit.

La capacitat d’una persona de viatjar amb la fantasia eròtica és una de les claus per a alimentar el desig i la conducta sexual. Les fantasies són el que som capaces d’imaginar, mentre que el desig és el que volem portar a la nostra conducta. Aquesta està connectada amb els nostres valors, ja que és el que desitgem posar en pràctica.

Les fantasies són l’adob natural per al desig, l’alimenten. Poques vegades no són confessables, ja que no se sotmeten a cap codi moral, poden anar on els dóna la gana i portar-nos lluny… En les fantasies podem ser ‘voayeurs’, exhibicionistes, sàdics, masoquistes…, i totes les variacions inconfessables fetes de cucs i fem…

En les fantasies trobem fantasmagòrics personatges, ens movem en llocs perillós, absurds que mai voldríem viure a la realitat.

La confusió entre desitjos i fantasies i que es barregin com si no existissin diferencies entre ells, genera malestar. Per exemple, sentits de culpes, o dubtes horribles, podríem sentir-nos que en el fons som depravats, o sentir-nos malament en preguntar-nos … realment sóc així «*XXXX»?!?

Tenir fantasies sexuals no ha de fer-nos por ni produir-nos angoixa. El fet que utilitzem una fantasia sexual no vol dir que vulguem portar-la a la pràctica. La fantasia sexual mai serà realitzable. Per a portar a terme una fantasia, aquesta hauria convertir-se primer en un desig i per tant ja no seria tal. Així mateix, si la fantasia d’alguna manera es compleix, perd eficàcia. A més, en la majoria dels casos, quan les fantasies s’han fet paraules (es verbalitzen) es desactiven.

Si entenem bé que les fantasies no pinten res amb el que volem, podem gaudir d’elles i veure-les com a terra fèrtil que alimenta el nostre desig i la nostra conducta sexual. Siguin fem o larves, enriqueixen el terreny que suporta la nostra sexualitat i constitueixen una illa feliç, lliure de judicis morals.

Nodriran les branques precioses de l’arbre, encara que el que hi hagi a sota sigui fem, seran una vàlvula de fuita gràcies a les quals prescindim del judici moral.

En resum, en l’àmbit sexual, les fantasies són el que som capaces d’imaginar, i els desitjos el que volem posar en practica. Són dues coses diferents i connectades, ja que el que som capaces d’imaginar en el sentit eròtic nodreix el desig sexual. Els pensaments eròtics, respecte a la conducta sexual, s’alimenten de la nostra imaginació, i ja que és possible activar-les també des de la voluntat, són un gran recurs per a encendre’ns en clau eròtica, i per tant, tenen un gran valor.

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST=> FANTASÍAS y DESEO

La fantasía y el deseo sexual son representaciones mentales de tipo erótico, que todos tenemos. Son elaborados narrativos que resultan de la capacidad, que cada uno de nosotros tiene, para producir imágenes y situaciones en nuestro pensamiento.

Fantasía y deseo son dos palabras, cada una lleva su significado. Si hay un nombre hay un concepto, ¿si se llama fantasíaporqué la llamaríamos deseo? Son dos cosas diferentes. 

Explicar la diferencia entre una y la otra parece que es algo sencillo, pero en el tema erótico no lo es. Como sabemos la sexualidad es un crisol en el cual se funden temas de la vida diaria con temas existenciales, valores morales, juicios, creencias, etc. 

Para hablar de fantasías, para hablar de deseos, y para hacer la diferencia hay que saber de qué están compuestas nuestras representaciones mentales. 

Por un lado, están las fantasías, y por el otro, los deseos. 

La parte de las fantasías, corresponde a lo que una persona es capaz de imaginarContestan a la pregunta, ¿qué soy capaz de imaginar?

Por el otro lado, están los deseos, que corresponden a lo que una persona quiere.  Contestan a la pregunta, ¿Qué quiero?

Las fantasías se quedan en un mundo personal surreal, nunca salen al mundo real. Pueden ser muy excitantes en el marco onírico, pero en ningún otro.   

Si fantaseo con un compañero de trabajo no significa que quiero acostarme con el. 

Si fantaseas con la influencer del momento no significa que piensas contactarla.

Stanley Kubrick ha sido capaz de fantasear escenas de una angustia tremenda que se quedan en las películas que ha dirigido. Es lo que Stanley Kubrick es capaz de fantasear, y no vive deseando matar o aterrorizar de esta manera a nadie.    

Fantasías y deseos son representaciones mentales que no tienen nada a que ver el uno con el otro, están separados, pero se retroalimentan, siempre. 

Hablando de este tema Valérie Tasso usó una metáfora que considero pueda ser útil a todo el mundo para entender mejor el mecanismo de retroalimentación. 

Representó la persona con sus deseos como un árbol bonito y las fantasías como la parte del árbol que está bajo tierra.

Para ser sano, y aparecer frondoso el árbol tiene que encontrar un buen nutrimiento, y lo hace, más que todo, por las raíces. 

Tenemos que esperar que alrededor de las raíces, el ambiente sea suficientemente, o abundantemente, fértil. 

Una tierra nutriente es húmeda, rica de gusanos, y posiblemente de estiércol.  Todos son elementos de suma importancia para el nutrimiento del árbol, aunque probablemente a verlos podría provocar repugnancia. 

En la metáfora: las raíces, inmersas en este ambiente bien escondido y mas o menos asqueroso, corresponden a las fantasías eróticas. Ellas (raíces/fantasías) nutren el árbol, que corresponden a la persona con sus deseos y con lo que hará en sus conductas. Si el abono es rico será suficiente que el árbol encuentre la luz para tener una copa poderosa, hojas brillantes, tal vez flores y fruta sabrosa, evidencias de la abundancia de la tierra de la cual se ha nutrido. 

La capacidad de una persona de viajar con la fantasía erótica es una de las llaves para alimentar deseo y conducta sexual. Las fantasías son lo que somos capaces de imaginar, el deseo es lo que queremos llevar a nuestra conducta. Esta está conectada con nuestros valores, ya que es lo que deseamos poner en práctica.

Las fantasías son el abono natural para el deseo, lo alimentan. Pocas veces son confesables ya que no se someten a código moral alguno, pueden ir donde le da la gana y llevarnos lejos… En las fantasías podemos ser vuayer, exhibicionistas, sádicos, masoquistas, etc. y todas las variaciones inconfesables hechos de gusanos y estiércol…  

En las fantasías encontramos fastasmagóricos personajes, nos movemos en lugares peligros, absurdos que nunca quisiéramos vivir en la realidad.

El hecho que se haga confusión entre deseos y fantasías y que y se mezclen como si no tendrían entre sí diferencias, genera malestares. Por ejemplo, sentidos de culpas, o dudas horribles, podríamos sentirnos que en el fondo somos depravados, o sentirnos mal a preguntarnos … ¿¡¿realmente soy así “XXXX”?!? 

Tener fantasías sexuales no tiene que darnos miedo ni producirnos angustia. El hecho de que utilizamos una fantasía sexual no quiere decir que queramos llevarla a la práctica; la fantasía sexual nunca va a ser realizable. Para realizar una fantasía, esta debería haberse convertido en un deseo y por lo tanto ya no sería tal. Asimismo, si acaso la fantasía da alguna manera se cumple pierde eficacia. Además, en la mayoría de los casos, ya cuando las fantasías se han hecho palabras se van a desactivar.

Si entendemos bien que las fantasías no pintan nada con lo que queremos, podemos disfrutar de ellas y verlas como tierra fértil que alimenta nuestro deseo y nuestra conducta sexual. Ya sean estiércol o larvas, enriquecen el terreno en el que apoya nuestra sexualidad y constituyen una isla feliz libre de juicios morales.

Van a nutrir las ramas preciosas del árbol, aunque lo que haya de bajo sea estiércol, son una válvula de escape gracias a las cuales pasamos del juicio moral.

En resumen, en el ámbito sexual, las fantasías son lo que somos capaces de imaginar, y los deseos son lo que queremos poner en practica. Son dos cosas distintas y conectadas, ya que lo que somos capaces de imaginar en el sentido erótico nutre el deseo sexual. Los pensamientos eróticos, con respecto a la conducta sexual, se alimentan de nuestra imaginación, y ya que es posible activarlas también desde la voluntad, son un gran recurso para encendernos en llave erótica, por lo tanto, tienen un gran valor.  

IT=> FANTASIE e DESIDERIO 

La fantasia e il desiderio sessuale sono rappresentazioni mentali di tipo erotico, che tutti abbiamo. Sono elaborati narrativi che risultano dalla capacità, che ciascuno di noi ha, di produrre immagini e situazioni nel nostro pensiero.  

Fantasia e desiderio sono due parole, ciascuna col suo significato. Se c’è un nome, c’è un concetto. Se si chiama fantasiaperché le andiamo a chiamare desiderio? Sono due cose differenti. 

Spiegare la differenza tra una e l’altra sembra qualcosa di semplice, però, dato il contesto erotico, non lo è.  Come sappiamo la sessualità è un crogiolo nel quale si fondono temi quotidiani con temi esistenziali, valori morali, giudizi, credenze, e tanto altro ancora… 

Per parlare di fantasie, per parlare di desideri, e per farne la differenza dobbiamo sapere di che cosa sono composte le nostre rappresentazioni mentali. 

Da un lato ci sono le fantasie e dall’altro i desideri. 

La parte delle fantasie, corrisponde a quello che siamo capaci di immaginare. Rispondono alla domanda, che cosa sono capace di immaginare?

Dall’altra parte, ci sono i desideri, che corrispondono a quello che vogliamo. Rispondono alla domanda, cosa voglio?

Le fantasie rimangono una parte surreale personale, mai si portano al piano della realità. Possono essere molto eccitanti nel contesto onirico, ma assolutamente non eccitanti fuori da esso. 

Se fantastico con un collega non significa che voglio andare a letto con lui. 

Se fantastichi con l’influencer del momento non significa che pensi di contattarla.

Stanley Kubrick è stato capace di fantasticare scene di un’angoscia tremenda che ha messo in scena nei film che ha diretto. Questo è quello che Stanley Kubrick è capace di fantasticare, non vive desiderando di ammazzare o terrorizzare realmente qualcuno.

Le fantasie e i desideri sono rappresentazioni mentali che non hanno nulla a che vedere l’un l’altro, sono separate, però si alimentano con un meccanismo a feedback, sempre.

Parlando di questo tema Valérie Tasso usò una metafora che considero possa essere utile a tutti per capire meglio il meccanismo di feedback tra fantasie erotiche e desiderio sessuale. 

Rappresentò la persona con i suoi desideri come un bell’albero, e le fantasie come la parte dell’albero che si trova sotto terra.  

Per essere sano, ed essere alla vista rigoglioso l’albero deve trovare un buon nutrimento, e lo fa principalmente per mezzo delle radici. È da sperare che l’ambiente attorno a queste sia sufficientemente, o meglio, abbondantemente fertile. Una terra nutriente è umida, ricca di lombrichi, di vermi vari, e possibilmente di sterco. Tutti elementi della massima importanza per il nutrimento dell’albero, ma che alla vista provocherebbero probabilmente un senso di ripugnanza. 

Nella metafora: le radici, immerse in questo ambiente ben nascosto e più o meno ripugnante, corrispondono alle fantasie erotiche. Queste (radici/fantasie) nutrono l’albero, che corrisponde alla persona con i suoi desideri e con quello che metterà in atto nella sua condotta. Se il nutrimento è ricco basterà che l’albero si incontri con la luce del sole per avere grandi rami, foglie brillanti, chissà fiori profumati e frutta saporita, tutti segni che testimoniano l’abbondanza della terra dalla quale si è nutrito. 

La capacità di una persona di viaggiare con la fantasia erotica è una delle chiavi per alimentare desiderio e condotta sessuale. Le fantasie sono ciò che siamo capaci di immaginare, il desiderio è ciò che desideriamo per la nostra condotta. Quest’ultima è connessa con i nostri valori, poiché è che quanto vogliamo vivere concretamente.  

Le fantasie sono il fertilizzante naturale per il desiderio, lo alimentano. Sono poche quelle confessabili dato che non si sommettono a nessun codice morale, possono andare dove gli pare e portarci lontano e chissà dove… Nella fantasia possiamo essere irrimediabili vuayer, esibizionisti, sadici, masochisti, ecc. nelle innumerevoli varietà del recondito concime. 

Con la fantasia ci si trova con personaggi fantasmagorici, ci si muove in scenari pericolosi, assurdi che mai vorremmo vivere nella realtà.

Il fatto che desideri e fantasie vengano confusi tra loro, mescolati come se non ci fosse differenza, genera una serie di malesseri, come, per esempio, una serie di sensi di colpa; oppure ci potrebbe far soffrire del dubbio che nel “fondo” siamo dei depravati e ci potremmo sentir male nel chiederci …”realmente sono così XXX??” 

Avere fantasie sessuali non deve farci paura, né produrci angoscia. Il fatto che utilizziamo una fantasia sessuale non vuol dire che vogliamo portarla alla pratica; la fantasia sessuale mai arriva ad essere realizzata. Per realizzare una fantasia, questa dovrebbe già essersi convertita in un desiderio e per tanto non sarebbe tale. C’è di più, se per caso la fantasia in qualche modo si realizza, perde la sua efficacia. Addirittura, nella maggior parte dei casi, il solo fatto di trasformarla in parole la va a disattivare.  

 Se capiamo bene che le fantasie non hanno nulla a che vedere con quanto desideriamo, possiamo goderne, vederle come terra fertile che alimenta il desiderio e la nostra condotta sessuale. Si tratti di sterco o di larve, vanno a rendere ricco il terreno su cui poggia la nostra sessualità, e costituiscono un’isola felice sdoganata da giudizi morali.

Riassumendo, in ambito sessuale, le fantasie sono quel che siamo capaci di immaginare, e i desideri sono quello che vogliamo mettere in pratica. Sono due cose distinte ma collegate, dato che quel che siamo capaci di immaginare in senso erotico va a nutrire il desiderio sessuale. I pensieri erotici rispetto alla condotta sessuale si alimentano della nostra immaginazione, ed essendo possibile, tra l’altro, attivarli volontariamente, sono una grande risorsa per la nostra attivazione in chiave erotica e per questo hanno un grande valore.