Gimnasia Abdominopélvica

AbP 2022-2023, ¡empezamos el 1 de septiembre!

ES

Lo que vamos a hacer en las clases es parte de una reeducación funcional.

Se trata de ejercicios de propiocepción , de Kegel, de coordinación, fortalecimiento y tonificación muscular, todos en condición de hipo-presiva del comparto abdomino-pelvico.

Los ejercicios propuestos actúan en particular a nivel de la cintura abdominal, en todo su recorrido, y a nivel del suelo pélvico.

Son indicados para todos los trastornos pelvianos y en todo los tipos de hernias (discal, inguinal, hiatal, diástasis abdominal, etc.)

Una musculatura en tono realiza sus funciones, la de amortiguar, la de contener las vísceras y la de proteger la columna vertebral.

Aporta beneficios a la postura, cuida el suelo pélvico y amplia la respiración.

IT

Quanto faremo nelle classi è parte di una rieducazione funzionale.

Si tratta di esercizi di propiocezione, di Kegel, di coordinazione muscolare, di rinforzo e tonificazione muscolare, tutti fatti in condizione di ipo-pressione del comparto addominopelvico.

Gli esercizi proposti agiscono in particolare a livello della cintura addominale, in tutta la sua estensione, e a livello del pavimento pelvico.

Sono indicati per la cura della maggior parte delle problematiche pelviche e in tutti i tipi di ernie (discali, inguinali, iatali, diastasi addominali, ecc.).

Una muscolatura in tono realizza la sua funzione, quella di ammortizzare, quella di contenere i visceri e quella di proteggere la colonna vertebrale.

Apporta benefici alla postura, cura il pavimento pelvico e da spazio alla respirazione.

La Mostela nº 69

CAT=>Lubrificació genital

La lubrificaciógenital és una estratègia saludable que els cossos humans posen en marxa per mes d’una raó.

L’acte de secretar un líquid, més o menys viscós, crearà un moviment unidireccional de dins cap a fora. 

Constitueix una barrera defensiva de tipus mecànic. A més, la composició d’aquest flux protegeix enfront de la colonització de gèrmens enemics de la salut: crea un ambient que afavorirà una determinada microbiota. Com? Induint un determinat pH. Provocant absència o presència d’oxigen. Portant nutrients que faciliten la colonització per alguns tipus demicroorganismes, enfront d’altres, menys beneficiosos, així que en competir entre ells guanyin aquells que aporten avantatges per a la salut, etc.

Més enllà de ser una barrera mecànica i química, els fluids de lubricació ajuden a evitar friccions entre els teixits.

Tot això val per a gairebé tots tipus de lubricants corporals. Participen en el treball constant de recerca de l’equilibri homeostàtic entre els diferents ecosistemes corporals.

A escala genital, en les persones que tenen penis, en determinades circumstàncies, quan per exemple el cos es prepara a una trobada de tipus sexual, surt una petita quantitat de flux de la uretra, de 4 a 6 gotes. Es tracta d’un líquid lleugerament viscós. La funció d’aquest humor, secretat cada parell de minuts per les glàndules de Cowper, és rentar el recorregut de la uretra en el tram on hauria de passar el semen i crear així un ambient idoni perquè aquest no es faci malbé. Treu residus d’orina, optimitza el pH, contribueix al lliscament per reduir friccions d’una possible penetració. Se’l coneix com a líquid preseminal, tot i que pot contenir espermatozoides.

Genitalment, en les persones que tenen vulva, la vagina (que sempre es dibuixa com un tub quan no ho és) és un ambient fet de parets mucoses ajustades que; en qualsevol circumstància, sol mantenir una humitat pròpia que varia en quantitat amb relació a diferents factors.

Perquè es pugui entendre millor, acostumo a comparar l’ambient vaginal amb el que trobem en la nostra boca, entre la cara interna de les galtes i les dents.

Tots dos són espais potencials. En repòs les galtes estan ajustades a les genives i les dents, i una quantitat de saliva assegura un estat de confort entre totes les parts del conjunt bucal. Aquest espai es pot expandir i omplir quan anem a beure, a menjar, o quan l’omplim d’aire com un globus per fer riure a un nen. Talment com l’ambient vaginal, fet per parets mucoses ajustades i humides, amb la seva temperatura ideal, amb el seu grau òptim d’humitat…

Es tracta d’ambients dinàmics. El cos, en cadascuna de les seves parts, té fins mecanismes que s’ajusten constantment a les condicions permanentment canviants del seu entorn. L’objectiu és mantenir un confort saludable en diferents situacions.

Davant d’un plat que ens agrada, salivarem més que de costum, i a vegades ens n’adonarem, i a vegades no. El cos es prepara davant d’una situació concreta. Ens passa si veiem el plat, ens passa amb una olor, recordant o imaginant alguna cosa saborosa. Salivarem igualment si mengem de forma distreta, sense pensar en què estem fent. És un acte reflex del nostre cos.

De la mateixa manera, si som al davant d’una situació que ens provoca sexualment, lubriquem. A vegades ens adonem i podem advertir l’excitació, i a vegades no. El cos es prepara. I funciona tot més o menys de la mateixa manera.

L’acte de lubricar és un acte reflex, talment com el de salivar. Els processos fisiològics de totes dues accions, són comparables metafòricament, però molt diferents bioquímicament.

Vull subratllar que lubricar no significa necessàriament estar excitats. L’excitació és una percepció subjectiva, és el que la persona diu i no allò que es pugui interpretar a partir del que manifesten els seus genitals. Ser conscients d’això és important; i sobretot és crucial que ho sàpiguen els jutges, de manera que no es confonguin. Només la voluntat expressada és prova de consentiment, no els signes d’un cos que respon de forma fisiològica.

Tornant a la lubricació genital de les persones amb vulva, al davant d’una determinada estimulació un primer augment de lubricació la donen les glàndules vestibulars. Estan situades sota els llavis interns, i secreten un moc que lubrica la zona immediatament per dins de l’introit vaginal. Una altra part de lubricació és producte del transsudat de les cèl·lules epitelials de la vagina, més aquosa, i una altra són secrecions del coll uterí, més mucós. Les secrecions, a tots els nivells corporals, estan influenciades per moltes variables. 

Per exemple, parlant dels fluxos genitals, canvien en quantitat i en composició en funció d’etapa de vida, (a 20 anys no serà la dels 80), depenent de l’estat de salut general i local, dependrà del que bevem, del que mengem, de com estem emocionalment, de les nostres experiències passades, etc

Això per dir com la lubricació genital sigui multifactorial, per tant, quan a això nivell tenim una incomoditat és bo no treure conclusions precipitades, sinó veure en el conjunt de com estem, i veure com ajustar paràmetre per paràmetres, començant pels més senzill.  

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST=> Lubrificación genital

La lubrificación genital es una estrategia saludable que los cuerpos humanos ponen en marcha para mas de una razón. 

El acto de secretar un liquido, más o menos viscoso, va a crear un movimiento unidireccional desde dentro hacia fuera. Constituye una barrera defensiva de tipo mecánico. Además, la composición de dicho flujo protege frente a la colonización de gérmenes enemigos de la salud: crea un ambiente que va a favorecer un determinado microbiota. ¿cómo? Induciendo un determinado pH. Provocando ausencia o presencia de oxigeno. Llevando nutrientes que facilitan la colonización por algunos tipos de microorganismos, más bien que otros, menos beneficiosas, así que en el competir entre ellos ganen los que trae ventajas para la salud, etc.

Mas allá de ser una barrera mecánica y química, los fluidos de lubricación ayudan a evitar fricciones entre los tejidos.

Todo esto vale para casi todos tipos de lubricantes corporales. Participan al continuo trabajo en búsqueda de equilibrio homeostático entre los diferentes ecosistemas corporales.

A nivel genital, en las personas que tienen pene, en determinadas circunstancias, cuando por ejemplo el cuerpo se prepara a un encuentro de tipo sexual, sale una pequeña cantidad de flujo de la uretra. Se trata de un liquido ligeramente viscoso, 4 o 6 gotas. La función de este humor, secretado cada par de minutos por las glándulas de Cowper, es lavar el recorrido de la uretra en el tramo donde tendría que pasar el semen y crear así un ambiente idóneo a que este no se dañe. Quita residuos de orina, optimiza el pH, va a contribuir al deslizamiento en función de reducir fricciones de una posible penetración. Lo llaman liquido preseminal, a pesar que pueda contener espermatozoides.  

A nivel genital, en las personas que tienen vulva, la vagina, (que siempre se dibuja como un tubo cuando no lo es), es un ambiente hecho de paredes mucosas ajustadas que, en cualquier circunstancia, suele mantener una humedad propia que varia en cantidad en relación a diferentes factores. 

Para que se pueda entender mejor, suelo comparar el ambiente vaginal con lo que encontramos en nuestra boca, entre la cara interna de las melillas y los dientes.

Ambos son espacios potenciales. A reposo las melillas están ajustadas a las encías y a los dientes, y una cantidad de saliva asegura un estado de confort entre todas sus partes. Este espacio se puede expandir y rellenar cuando vamos a beber, a comer, a rellenar la boca de aire como para hacer reír a un niño.  Así es el ambiente vaginal. Hecho por paredes mucosas ajustadas y húmedas, con su temperatura ideal, con su grado de humedad optimal, etc.   

Se trata de ambientes dinámicos. El cuerpo, en cada una de sus partes, tiene constantemente fines mecanismos para ajustarse a las condiciones permanentemente cambiantes de su entorno. El objetivo es mantener el confort típico de la salud en diferentes situaciones. 

Si la situación es la de estar en frente a un plato que nos gusta, vamos a salivar más, a veces nos damos cuenta, a veces no. El cuerpo se prepara. Pasa si vemos el plato, puede pasar con un olor, o recordando algo sabroso, o imaginando. Salivamos también si comemos de forma distraída, sin pensar a lo que estamos haciendo, es un acto reflejo. 

Si estamos en frente a algo que nos provoca a nivel sexual, lubricamos. A veces nos damos cuenta y podemos advertir la excitación, a veces no. El cuerpo se prepara. Y funciona todo más o menos de la misma manera.  

El acto de lubricar es un acto reflejo, así como lo de salivar. Los procesos fisiológicos de ambos son comparables a nivel metafórico, pero muy distintos en la bioquímica. 

Quiero subrayar como lubricar no significa necesariamente estar excitados. La excitación es una percepción subjetiva, es lo que la persona diga y no lo que se pueda interpretarse a partir de lo que manifiesta sus genitales. Ser cocientes de esto es importante, sobretodo es crucial que lo sepan los jueces de manera que no se confundan. Solo la voluntad expresada es prueba de consentimiento, no los signos de un cuerpo que responde de forma fisiológica. 

Volviendo a la lubricación genital de las personas con vulva, en frente a una determinada estimulación un primero aumento de lubricación la dan las glándulas vestibulares. Están situadas bajo los labios internos, y secretan un moco que lubrica la zona inmediatamente por dentro del introito vaginal. Otra parte de lubricación es producto del trasudado de las células epiteliales de la vagina, más acuosa, y otra son secreciones del cuello uterino, más mucosa.   

Las secreciones, a todos los niveles corporales, están influenciadas por muchas variables. Por ejemplo, hablando de los flujos genitales, ellos cambian en cantidad y en composición en función de etapa de vida, (a 20 años no será la de los 80), dependiendo del estado de salud general y local, dependerá de lo que bebemos, de lo que comemos, de como estamos emocionalmente, de nuestras experiencias pasadas, etc.

Esto para decir como la lubricación genital sea multifactorial, por lo tanto, cuando a esto nivel tenemos una incomodidad es bueno no sacar conclusiones precipitadas, sino ver en el conjunto de como estamos, y ver como ajustar parámetro por parámetros, empezando por los más sencillo. 

dibujo por Carles Puche; https://carlespuche.com/es/curriculum/

IT=>Lubrificazione genitale

La lubrificazione genitale è una sana strategia che i corpi umani mettono in essere per più di una ragione.

 L’azione di secernere un liquido, più o meno viscoso, va a creare un movimento unidirezionale da dentro verso fuori. Costituisce una barriera difensiva di tipo meccanico. Inoltre, la composizione di detto fluido protegge dalla colonizzazione di germi nemici della salute: crea un ambiente che va a favorire un determinato microbiota. Come? Indicendo un certo pH. Provocando l’assenza o la presenza di ossigeno. Offrendo nutrimenti che facilitino la colonizzazione di alcuni tipo di microorganismi piuttosto che di altri, meno benefici, così che nel competere tra di loro vinca la parte che porta vantaggi per la salute, ecc. 

Al di là di costituire una barriera meccanica e chimica, i fluidi di lubrificazione aiutano a evitare frizioni tra i tessuti. 

Tutto questo vale per quasi tutti i tipi di lubrificanti corporei. Partecipano al continuo lavoro di ricerca di equilibrio omeostatico tra i diversi ecosistemi corporei.

A livello genitale, nelle persone con pene, in determinate circostanze, quando, per esempio, il corpo si prepara a un incontro sessuale, esce una piccola quantità di fluido dall’uretra. Si tratta di un liquido leggermente vischioso, 4 o 6 gocce. La funzione di questo humor, secreto più o meno ogni 2 minuti dalle ghiandole di Cowper, è lavare l’uretra, tratto dove dovrebbe passare il liquido seminale e creare così un ambiente idoneo che non lo danneggi. Toglie residui di urina, ottimizza il pH, contribuisce a ridurre frizioni in una possibile penetrazione. Lo si chiama liquido preseminale, a prescindere che contenere spermatozoi. 

A livello genitale, in persona con vulva, la vagina, (che sempre viene disegnata come un tubo quando non lo è), è un ambiente fatto di pareti mucose tra loro vicine e aderenti che, in qualunque circostanza, mantengono un’umidità propria che varia di quantità in relazione a differenti fattori. 

Perché si possa capire meglio di solito paragono l’ambiente vaginale con quello della bocca, nella parte tra la faccia interna delle guance e le gengive. 

Entrambi sono spazi potenziali. A riposo le guance aderiscono alle gengive e ai denti, e una quantità di saliva assicura uno stato di comfort tra tutte le sue parti. Questo spazio si può espandere e riempire quando beviamo o mangiamo o riempiamo la bocca di aria come quando vogliamo far ridere un bambino. Così è l’ambiente vaginale. Fatto da pareti mucose vicine, aderenti e umide, con una sua temperatura ideale, con un’umidità ottimale, ecc.

Si tratta di ambienti dinamici. Il corpo, in ogni sua parte, attiva costantemente fini meccanismi per aggiustarsi ai continui cambi. L’obiettivo è mantenere il comfort tipico della salute nelle diverse situazioni.  

Se la situazione è quella di trovarsi di fronte a un piatto che ci attrae, aumenta la salivazione, a volte ce ne accorgiamo, altre no. Il corpo si prepara. Succede se vediamo il piatto, può accadere sentendone l’odore, o ricordando qualcosa di saporito, o immaginandolo. Saliviamo anche se mangiamo distrattamente, senza pensare a quel che stiamo facendo, è un atto riflesso. 

Se si troviamo davanti a qualcosa che ci provoca a livello sessuale, si attiva la lubrificazione genitale. A volte ce ne accorgiamo e possiamo sentire l’eccitazione, a volte no. Il corpo si prepara. E funziona tutto, più o meno, allo stesso modo. 

Il fatto che si attiva la lubrificazione è un atto riflesso, così come il salivare. I processi fisiologici di entrambi sono comparabili a livello metaforico, ma molto differenti nella biochimica. 

Voglio sottolineare come la lubrificazione genitale non significhi necessariamente essere eccitati. L’eccitazione è una percezione soggettiva, è quanto ci dice la persona, non quello che si può interpretare a partire da quel che si manifesta nei suoi genitali. Essere coscienti di questo è importante, soprattutto è cruciale che lo sappiano i giudici, in modo che non si confondano. Solo la volontà espressa è prova del consenso, non i segni di un corpo che risponde in forma fisiologica.

Tornando alla lubrificazione genitale delle persone con vulva, davanti a una determinata stimolazione un primo aumento della lubrificazione è dato dalle ghiandole vestibolari. Sono situate sotto le labbra interne, secernono un muco che bagna la zona interna più prossima all’introito vaginale. Altra parte della lubrificazione è prodotto del trasudato delle cellule epiteliali della vagina, più acquosa, e ancora, la parte secreta a livello del collo dell’utero, più mucosa. 

Le secrezioni, a tutti i livelli corporei, sono influenzate de molte variabili. Per esempio, parlando dei fluidi genitali, essi cambiano di quantità e di composizione in funzione della tappa di vita, (a 20 anni non saranno come agli 80), dipendendo dallo stato di salute generale e locale, dipenderà da quel che beviamo e da quel che mangiamo, da come stiamo emozionalmente, dalle nostre esperienze passate, ecc. 

Questo per dire come la lubrificazione genitale sia multifattoriale, per tanto, quando abbiamo un’incomodità a questo livello è bene non arrivare a conclusioni affrettate, ma vedere nell’insieme come stiamo, e vedere di aggiustare parametro per parametro, iniziando da quello più a portata di mano.

La Mostela nº 68

CAT=>Fantasies i desitjos 

La fantasia i el desig sexual són representacions mentals de tipus eròtic que tots tenim. Són elaborats narratius que resulten de la capacitat, que cadascun de nosaltres té, per a produir imatges i situacions en el nostre pensament.

Fantasia i desig són dues paraules, cadascuna amb el seu propi significat. Si hi ha un nom hi ha un concepte. Si es diu fantasia perquè l’hi diríem desig?. Són dues coses diferents.

Explicar la diferència entre una i l’altra sembla una cosa senzilla, però en el tema eròtic no ho és. Com sabem la sexualitat és un gresol en el que es fonen temes de la vida diària amb temes existencials, valors morals, judicis, creences, …

Per a parlar de fantasies, per a parlar de desitjos, i diferènciar-los cal saber de què es componen les nostres representacions mentals.

D’una banda, hi ha les fantasies, i de l’altre, els desitjos.

La part de les fantasies, correspon al que una persona és capaç d’imaginar. Responen a la pregunta, què sóc capaç d’imaginar?

Per l’altre banda, hi ha els desitjos, que corresponen al que una persona vol. Contesten a la pregunta, què vull?

Les fantasies es queden en un món personal «surreal», mai surten al món real. Poden ser molt excitants en el marc oníric, però en cap altre.

Si fantasiejo amb un company de treball, no significa que vull ficar-me al llit amb ell.

Si fantasieges amb la «influencer» del moment no significa que pensis contactar amb ella.

Stanley Kubrick ha estat capaç de crear escenes d’una angoixa tremenda sorgides de la seva fantasia. Imatges que es queden a les pel·lícules que ha dirigit. Però això no implica que ell visqui desitjant matar o terroritzar a ningú.

Fantasies i desitjos són representacions mentals que no tenen res a veure l’una amb l’altre, estan separades, però es retroalimenten, sempre.

Parlant d’aquest tema Valérie Tasso va usar una metàfora que considero útil per a tothom per a entendre millor el mecanisme de retroalimentació.

Va representar la persona amb els seus desitjos com un arbre bonic i les fantasies com la part de l’arbre que està sota terra.

Per a estar sa i aparèixer frondós, l’arbre ha de trobar un bon nodriment, i el fa, principalment per les arrels.

Hem d’esperar que al voltant de les arrels, l’ambient sigui prou, o abundantment, fèrtil.

Una terra nutrient és humida, rica de cucs, i possiblement de fem. Tots són elements de summa importància per al nodriment de l’arbre, encara que probablement en veure’ls podria provocar repugnància.

En la metàfora: les arrels, immerses en aquest ambient ben amagat i més o menys fastigós, corresponen a les fantasies eròtiques. Elles (arrels/fantasies) nodreixen l’arbre, que corresponen a la persona amb els seus desitjos i amb el que farà en les seves conductes. Si l’adob és ric, n’hi haurà prou que l’arbre trobi la llum per a tenir una capçada poderosa, fulles brillants, tal vegada flors i fruita saborosa, evidències de l’abundància de la terra de la qual s’ha nodrit.

La capacitat d’una persona de viatjar amb la fantasia eròtica és una de les claus per a alimentar el desig i la conducta sexual. Les fantasies són el que som capaces d’imaginar, mentre que el desig és el que volem portar a la nostra conducta. Aquesta està connectada amb els nostres valors, ja que és el que desitgem posar en pràctica.

Les fantasies són l’adob natural per al desig, l’alimenten. Poques vegades no són confessables, ja que no se sotmeten a cap codi moral, poden anar on els dóna la gana i portar-nos lluny… En les fantasies podem ser ‘voayeurs’, exhibicionistes, sàdics, masoquistes…, i totes les variacions inconfessables fetes de cucs i fem…

En les fantasies trobem fantasmagòrics personatges, ens movem en llocs perillós, absurds que mai voldríem viure a la realitat.

La confusió entre desitjos i fantasies i que es barregin com si no existissin diferencies entre ells, genera malestar. Per exemple, sentits de culpes, o dubtes horribles, podríem sentir-nos que en el fons som depravats, o sentir-nos malament en preguntar-nos … realment sóc així «*XXXX»?!?

Tenir fantasies sexuals no ha de fer-nos por ni produir-nos angoixa. El fet que utilitzem una fantasia sexual no vol dir que vulguem portar-la a la pràctica. La fantasia sexual mai serà realitzable. Per a portar a terme una fantasia, aquesta hauria convertir-se primer en un desig i per tant ja no seria tal. Així mateix, si la fantasia d’alguna manera es compleix, perd eficàcia. A més, en la majoria dels casos, quan les fantasies s’han fet paraules (es verbalitzen) es desactiven.

Si entenem bé que les fantasies no pinten res amb el que volem, podem gaudir d’elles i veure-les com a terra fèrtil que alimenta el nostre desig i la nostra conducta sexual. Siguin fem o larves, enriqueixen el terreny que suporta la nostra sexualitat i constitueixen una illa feliç, lliure de judicis morals.

Nodriran les branques precioses de l’arbre, encara que el que hi hagi a sota sigui fem, seran una vàlvula de fuita gràcies a les quals prescindim del judici moral.

En resum, en l’àmbit sexual, les fantasies són el que som capaces d’imaginar, i els desitjos el que volem posar en practica. Són dues coses diferents i connectades, ja que el que som capaces d’imaginar en el sentit eròtic nodreix el desig sexual. Els pensaments eròtics, respecte a la conducta sexual, s’alimenten de la nostra imaginació, i ja que és possible activar-les també des de la voluntat, són un gran recurs per a encendre’ns en clau eròtica, i per tant, tenen un gran valor.

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST=> FANTASÍAS y DESEO

La fantasía y el deseo sexual son representaciones mentales de tipo erótico, que todos tenemos. Son elaborados narrativos que resultan de la capacidad, que cada uno de nosotros tiene, para producir imágenes y situaciones en nuestro pensamiento.

Fantasía y deseo son dos palabras, cada una lleva su significado. Si hay un nombre hay un concepto, ¿si se llama fantasíaporqué la llamaríamos deseo? Son dos cosas diferentes. 

Explicar la diferencia entre una y la otra parece que es algo sencillo, pero en el tema erótico no lo es. Como sabemos la sexualidad es un crisol en el cual se funden temas de la vida diaria con temas existenciales, valores morales, juicios, creencias, etc. 

Para hablar de fantasías, para hablar de deseos, y para hacer la diferencia hay que saber de qué están compuestas nuestras representaciones mentales. 

Por un lado, están las fantasías, y por el otro, los deseos. 

La parte de las fantasías, corresponde a lo que una persona es capaz de imaginarContestan a la pregunta, ¿qué soy capaz de imaginar?

Por el otro lado, están los deseos, que corresponden a lo que una persona quiere.  Contestan a la pregunta, ¿Qué quiero?

Las fantasías se quedan en un mundo personal surreal, nunca salen al mundo real. Pueden ser muy excitantes en el marco onírico, pero en ningún otro.   

Si fantaseo con un compañero de trabajo no significa que quiero acostarme con el. 

Si fantaseas con la influencer del momento no significa que piensas contactarla.

Stanley Kubrick ha sido capaz de fantasear escenas de una angustia tremenda que se quedan en las películas que ha dirigido. Es lo que Stanley Kubrick es capaz de fantasear, y no vive deseando matar o aterrorizar de esta manera a nadie.    

Fantasías y deseos son representaciones mentales que no tienen nada a que ver el uno con el otro, están separados, pero se retroalimentan, siempre. 

Hablando de este tema Valérie Tasso usó una metáfora que considero pueda ser útil a todo el mundo para entender mejor el mecanismo de retroalimentación. 

Representó la persona con sus deseos como un árbol bonito y las fantasías como la parte del árbol que está bajo tierra.

Para ser sano, y aparecer frondoso el árbol tiene que encontrar un buen nutrimiento, y lo hace, más que todo, por las raíces. 

Tenemos que esperar que alrededor de las raíces, el ambiente sea suficientemente, o abundantemente, fértil. 

Una tierra nutriente es húmeda, rica de gusanos, y posiblemente de estiércol.  Todos son elementos de suma importancia para el nutrimiento del árbol, aunque probablemente a verlos podría provocar repugnancia. 

En la metáfora: las raíces, inmersas en este ambiente bien escondido y mas o menos asqueroso, corresponden a las fantasías eróticas. Ellas (raíces/fantasías) nutren el árbol, que corresponden a la persona con sus deseos y con lo que hará en sus conductas. Si el abono es rico será suficiente que el árbol encuentre la luz para tener una copa poderosa, hojas brillantes, tal vez flores y fruta sabrosa, evidencias de la abundancia de la tierra de la cual se ha nutrido. 

La capacidad de una persona de viajar con la fantasía erótica es una de las llaves para alimentar deseo y conducta sexual. Las fantasías son lo que somos capaces de imaginar, el deseo es lo que queremos llevar a nuestra conducta. Esta está conectada con nuestros valores, ya que es lo que deseamos poner en práctica.

Las fantasías son el abono natural para el deseo, lo alimentan. Pocas veces son confesables ya que no se someten a código moral alguno, pueden ir donde le da la gana y llevarnos lejos… En las fantasías podemos ser vuayer, exhibicionistas, sádicos, masoquistas, etc. y todas las variaciones inconfesables hechos de gusanos y estiércol…  

En las fantasías encontramos fastasmagóricos personajes, nos movemos en lugares peligros, absurdos que nunca quisiéramos vivir en la realidad.

El hecho que se haga confusión entre deseos y fantasías y que y se mezclen como si no tendrían entre sí diferencias, genera malestares. Por ejemplo, sentidos de culpas, o dudas horribles, podríamos sentirnos que en el fondo somos depravados, o sentirnos mal a preguntarnos … ¿¡¿realmente soy así “XXXX”?!? 

Tener fantasías sexuales no tiene que darnos miedo ni producirnos angustia. El hecho de que utilizamos una fantasía sexual no quiere decir que queramos llevarla a la práctica; la fantasía sexual nunca va a ser realizable. Para realizar una fantasía, esta debería haberse convertido en un deseo y por lo tanto ya no sería tal. Asimismo, si acaso la fantasía da alguna manera se cumple pierde eficacia. Además, en la mayoría de los casos, ya cuando las fantasías se han hecho palabras se van a desactivar.

Si entendemos bien que las fantasías no pintan nada con lo que queremos, podemos disfrutar de ellas y verlas como tierra fértil que alimenta nuestro deseo y nuestra conducta sexual. Ya sean estiércol o larvas, enriquecen el terreno en el que apoya nuestra sexualidad y constituyen una isla feliz libre de juicios morales.

Van a nutrir las ramas preciosas del árbol, aunque lo que haya de bajo sea estiércol, son una válvula de escape gracias a las cuales pasamos del juicio moral.

En resumen, en el ámbito sexual, las fantasías son lo que somos capaces de imaginar, y los deseos son lo que queremos poner en practica. Son dos cosas distintas y conectadas, ya que lo que somos capaces de imaginar en el sentido erótico nutre el deseo sexual. Los pensamientos eróticos, con respecto a la conducta sexual, se alimentan de nuestra imaginación, y ya que es posible activarlas también desde la voluntad, son un gran recurso para encendernos en llave erótica, por lo tanto, tienen un gran valor.  

IT=> FANTASIE e DESIDERIO 

La fantasia e il desiderio sessuale sono rappresentazioni mentali di tipo erotico, che tutti abbiamo. Sono elaborati narrativi che risultano dalla capacità, che ciascuno di noi ha, di produrre immagini e situazioni nel nostro pensiero.  

Fantasia e desiderio sono due parole, ciascuna col suo significato. Se c’è un nome, c’è un concetto. Se si chiama fantasiaperché le andiamo a chiamare desiderio? Sono due cose differenti. 

Spiegare la differenza tra una e l’altra sembra qualcosa di semplice, però, dato il contesto erotico, non lo è.  Come sappiamo la sessualità è un crogiolo nel quale si fondono temi quotidiani con temi esistenziali, valori morali, giudizi, credenze, e tanto altro ancora… 

Per parlare di fantasie, per parlare di desideri, e per farne la differenza dobbiamo sapere di che cosa sono composte le nostre rappresentazioni mentali. 

Da un lato ci sono le fantasie e dall’altro i desideri. 

La parte delle fantasie, corrisponde a quello che siamo capaci di immaginare. Rispondono alla domanda, che cosa sono capace di immaginare?

Dall’altra parte, ci sono i desideri, che corrispondono a quello che vogliamo. Rispondono alla domanda, cosa voglio?

Le fantasie rimangono una parte surreale personale, mai si portano al piano della realità. Possono essere molto eccitanti nel contesto onirico, ma assolutamente non eccitanti fuori da esso. 

Se fantastico con un collega non significa che voglio andare a letto con lui. 

Se fantastichi con l’influencer del momento non significa che pensi di contattarla.

Stanley Kubrick è stato capace di fantasticare scene di un’angoscia tremenda che ha messo in scena nei film che ha diretto. Questo è quello che Stanley Kubrick è capace di fantasticare, non vive desiderando di ammazzare o terrorizzare realmente qualcuno.

Le fantasie e i desideri sono rappresentazioni mentali che non hanno nulla a che vedere l’un l’altro, sono separate, però si alimentano con un meccanismo a feedback, sempre.

Parlando di questo tema Valérie Tasso usò una metafora che considero possa essere utile a tutti per capire meglio il meccanismo di feedback tra fantasie erotiche e desiderio sessuale. 

Rappresentò la persona con i suoi desideri come un bell’albero, e le fantasie come la parte dell’albero che si trova sotto terra.  

Per essere sano, ed essere alla vista rigoglioso l’albero deve trovare un buon nutrimento, e lo fa principalmente per mezzo delle radici. È da sperare che l’ambiente attorno a queste sia sufficientemente, o meglio, abbondantemente fertile. Una terra nutriente è umida, ricca di lombrichi, di vermi vari, e possibilmente di sterco. Tutti elementi della massima importanza per il nutrimento dell’albero, ma che alla vista provocherebbero probabilmente un senso di ripugnanza. 

Nella metafora: le radici, immerse in questo ambiente ben nascosto e più o meno ripugnante, corrispondono alle fantasie erotiche. Queste (radici/fantasie) nutrono l’albero, che corrisponde alla persona con i suoi desideri e con quello che metterà in atto nella sua condotta. Se il nutrimento è ricco basterà che l’albero si incontri con la luce del sole per avere grandi rami, foglie brillanti, chissà fiori profumati e frutta saporita, tutti segni che testimoniano l’abbondanza della terra dalla quale si è nutrito. 

La capacità di una persona di viaggiare con la fantasia erotica è una delle chiavi per alimentare desiderio e condotta sessuale. Le fantasie sono ciò che siamo capaci di immaginare, il desiderio è ciò che desideriamo per la nostra condotta. Quest’ultima è connessa con i nostri valori, poiché è che quanto vogliamo vivere concretamente.  

Le fantasie sono il fertilizzante naturale per il desiderio, lo alimentano. Sono poche quelle confessabili dato che non si sommettono a nessun codice morale, possono andare dove gli pare e portarci lontano e chissà dove… Nella fantasia possiamo essere irrimediabili vuayer, esibizionisti, sadici, masochisti, ecc. nelle innumerevoli varietà del recondito concime. 

Con la fantasia ci si trova con personaggi fantasmagorici, ci si muove in scenari pericolosi, assurdi che mai vorremmo vivere nella realtà.

Il fatto che desideri e fantasie vengano confusi tra loro, mescolati come se non ci fosse differenza, genera una serie di malesseri, come, per esempio, una serie di sensi di colpa; oppure ci potrebbe far soffrire del dubbio che nel “fondo” siamo dei depravati e ci potremmo sentir male nel chiederci …”realmente sono così XXX??” 

Avere fantasie sessuali non deve farci paura, né produrci angoscia. Il fatto che utilizziamo una fantasia sessuale non vuol dire che vogliamo portarla alla pratica; la fantasia sessuale mai arriva ad essere realizzata. Per realizzare una fantasia, questa dovrebbe già essersi convertita in un desiderio e per tanto non sarebbe tale. C’è di più, se per caso la fantasia in qualche modo si realizza, perde la sua efficacia. Addirittura, nella maggior parte dei casi, il solo fatto di trasformarla in parole la va a disattivare.  

 Se capiamo bene che le fantasie non hanno nulla a che vedere con quanto desideriamo, possiamo goderne, vederle come terra fertile che alimenta il desiderio e la nostra condotta sessuale. Si tratti di sterco o di larve, vanno a rendere ricco il terreno su cui poggia la nostra sessualità, e costituiscono un’isola felice sdoganata da giudizi morali.

Riassumendo, in ambito sessuale, le fantasie sono quel che siamo capaci di immaginare, e i desideri sono quello che vogliamo mettere in pratica. Sono due cose distinte ma collegate, dato che quel che siamo capaci di immaginare in senso erotico va a nutrire il desiderio sessuale. I pensieri erotici rispetto alla condotta sessuale si alimentano della nostra immaginazione, ed essendo possibile, tra l’altro, attivarli volontariamente, sono una grande risorsa per la nostra attivazione in chiave erotica e per questo hanno un grande valore.  

La Mostela nº 67

CAT => Néixersent ell o ella

Has vist alguna vegada a algú caminant pel carrer i, per la seva aparença, t’has preguntat si era un home o una dona?

És molt probable que hagis respost amb un «sí».

Si algú no encaixa amb el que per a nosaltres és una dona, una noia o una nena, i almateix temps no encaixa amb el que per a nosaltres és un home, un noi o un nen, ens qüestionem aquest fet.

D’on provenen les suposicions que fem servir per interpretar si aquesta persona pertany al gèneremasculí o femení?

Provenen de les imatges i estàndards que utilitzem per interpretar el gènere.

Potser les dones tenen pit i els homes no, elles tenen vulva i els homes no, i això sembla que sigui «cert». Potser, quan el gènere no ens queda clar, busquem en el cos d’una persona algun indici del seu sexe.

Hem citatdues paraules, «sexe» i «gènere». Tot seguit afegeixoun resum escrit per l’Organització Mundial de la Salut del que són l’un i l’altre:

 «El sexe es refereix a les característiques biològiques i psicològiques que defineixen els homes i les dones. El gènere es refereix als papers, comportaments, activitats i atributs construïts socialment que la societat considera apropiats per als homes i les dones «.

En relació al sexe això tampoc és del tot cert, donat que hi ha un nombre significatiu de casos que minen aquesta «certesa», però el discurs es complicaria massa i ho deixo per més endavant. Potser ho reprendré en un altre moment.

Pel que respecta a les imatges associades al gènere crec que se’n parla, i se n’ha parlat prou, i no cal dedicar-li gairetemps i espai. Com a exemples, el tema dels colors rosa-blau, o el fet que ella es pot permetre d’anar maquillada i ell no. Un altre tema, el de la faldilla i dels pantalons que ja sembla superat, encara que només sigui en un sol sentit, donat que un home amb faldilla, en aquesta part del món, no és tan ben vist. Podríem continuar una estona llarga amb milers d’exemplesmés..

Néixer sent ell o ella, no només denota una categoria de sexe biològic, sinó que també assenyala a ello a ella com a hereus de les característiques que els homes i les dones haurien de tenir, idees preconcebudes sobre com s’hauria de jugar amb ells, com haurien de comportar-se, vestir-se, reaccionar, expressar les seves emocions, ….

Les idees de gènere són significats designats, així que varien depenent d’un context a un altre i del pas del temps.

Per exemple, ser dona a Campins o ser dona a Lusaka, a Zàmbia, serà el mateix? O ser home a Sant Celoni o ser-ho a Hammerfest, a Noruega, serà el mateix? I, què significava ser home o dona per als nostres besavis? Alguna cosa segur que ha canviat.

Cada context ésple de disposicions i significats socioculturals que són anteriors a nosaltres. Des de la primera infantesaaprenem a adaptar-nos a les expectatives normatives i a superar-les per a ser capaços de comportar-nos en relació amb una sèrie de codis, papers i comportaments masculins i femenins.

Què significa masculinitat o feminitat? Si posem l’enfocament més enllà de les imatges i dels estàndards que utilitzem per interpretar el gènere podem arribar a altres aspectes, potser no tantevidents.

En realitat, molts d’aquests aspectes ho són molt d’evidents, però estem tan acostumats a conviure amb ells de no ens n’adonem.

Us recomano veure una pel·lícula, «No soyun hombre fácil», que evidencia molts d’aquests aspectes cap als quals el costum estableix una actitud passiva i com a resultat fa que no siguin tan impactants.

La pel·lícula es basa en la història d’un home amb actituds obertament masclistes, que després d’un fort cop al cap es desperta en un univers paral·lel fet «a l’inrevés».És una ridiculització dels rols de gènere.

Per fer-ho la pel·lícula pren cada clixéfemení, el capgira i l’aplica als homes.

D’aquesta manera, l’habitual es fa evident i pren força en ser subratllat.

Per exemple, a la pel·lícula les dones tenen pèl en totes les parts del cos on naturalment els surt, en canvi, al protagonista l’hi toca depilar-se el pit amb vergonya després que una dona refusi d’anar amb ell al llit per fàstic a la seva abundància capil·lar.

La pel·lícula pot ser una ocasió per veure com n’estem d’acostumats alssenyals de gènere en l’entorn que ens envolta.

És també una ocasió per adonar-nos que, estant profundament immersos en les nostres rutines diàries, aquests senyals han entrat en nosaltres, malgrat la nostra voluntat, adquirint significat de gènere.

Si hi reflexionem, cadascú per sentir-se «home» o «dona», s’expressa d’una determinada manera. Com expresses la teva masculinitat o feminitat? Com interpretes i avalues el gènere dels altres? I al capdavall, com afecta això a la forma en què et relaciones amb els altres?

Posant consciència en el «gènere» és com podem participar activament en la construcció d’identitats de gènere de la nostra pròpia societat.

La consciència de gènere és un procés necessari i continu per a tothom. Les nostres formes de pensar en nosaltres mateixos, i en els altres, com a éssers sexuals, canvien al llarg del temps, amb la maduresa, amb l’experiència i amb la reflexió.

P.D. He escrit aquest article limitant-me a «ell» i «ella», quan ja sabem que els éssers humans tenen més de dos colors. M’he limitat voluntàriament a una visió binària només per no allargar-me i recordant en cada moment que ‘we are just humans’.

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

CAST => Nacer siendo el ella

¿alguna vez has visto a alguien caminando por la calle y, debido a su apariencia, te has preguntado si era un hombre o una mujer?

Es muy probable que haya contestado “sí”.  

Si alguien no encaja con lo que para nosotros es una mujer, una chica o una niña, y al mismo tiempo no encaja con lo que para nosotros es un hombre, un chaval o un niño, nos quedamos con la pregunta. 

¿De donde provienen las suposiciones que utilizamos para interpretar si esta persona pertenece al genere masculino o femenino? 

Provienen de las imágenes y estándares que utilizamos para interpretar el genero.

Quizás las mujeres tienen pecho y los hombres no, ellas tienen vulva y los hombres no, y esto parece que sea “cierto”. Quizás, cuando el género no nos queda claro, buscamos en el cuerpo de una persona algún indicio de su sexo. 

Hemos nombrado dos palabras “sexo” y “género”. En seguida pongo un resumen escrito por la Organización Mundial de la Salud de lo que es unoy de lo que es el otro.

 “El sexose refiere a las características biológicas y psicológicas que definen a los hombres y las mujeres. El génerose refiere a los pape­les, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente que la sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. 

Por el sexoesto tampoco es cierto, dato que existen un número significativo de casos que mina esta “certeza”, pero el discurso se complicaría demasiado y lo dejo suspendido así. Tal vez lo volveré a retomar en otro momento. 

Con respecto a las imágenes asociadas al género creo que se habla, y se ha hablado, bastante, y no hace falta dedicarle mucho tiempo y espacio. Entres todos, el tema de los colores rosa-azul, o del hecho que ellase puede permitir de ir maquillada y elno. Otro tema, lo de la falda y del pantalón que ya parece superado, aunque solo sea en una sola dirección de marcha, dato que un hombre con falda, en esta parte del mondo, no es tan bien visto, etc., se podría continuar por un rato largo con miles de ejemplos.  

Nacer siendo el ella, no solo denota una categoría de sexo biológico, sino que también señala a ela ellacomo herederos de las características que los hombres y las mujeres deberían tener, ideas preconcebidas sobre… como se debería jugar con ellos, como deberían comportarse, vestirse, reaccionar, expresar sus emociones, etc. 

Las ideas de género son significados designados, así que varían dependiendo de un contexto a otro y del paso del tiempo.   

Por ejemplo, ser mujer en Campins o ser mujer en Lusaka, en Zambia, ¿será lo mismo? O ser hombre en Sant Celoni o ser hombre en Hammerfest, en Noruega, ¿será lo mismo? Y ¿qué significaba ser hombre o mujer para nuestros bisabuelos? Algo seguro ha cambiado… 

Cada contexto está lleno de disposiciones y significados socioculturales que son anteriores a nosotros. Desde la infancia temprana aprendemos a adaptarnos a las expectativas normativas y a superarlas para ser capaces de comportarnos en relación con una serie de códigos, papeles y comportamientos masculinos y femenino. 

¿Qué significa masculinidad o feminidad? Si ponemos el enfoque más allá delas imágenes y de los estándares que utilizamos para interpretar el género podemos llegar a otros aspectos, quizás meno evidentes. 

En realidad, muchos de estos aspectos son muy evidentes, pero, estamos tan acostumbrados a convivir con ellos de no darnos cuenta. 

Consejo ver una película, No soy un hombre fácil, que evidencia muchos de estos aspectos hacia los que la costumbre establece una actitud pasiva y como resultado hace que no sean tan impactantes. 

La película sigue la historia de un hombre con actitudes abiertamente machistas, que después de un fuerte golpe en la cabeza se despierta en un universo paralelo hecho “al revés”. Es una ridiculización de los roles de género. 

Para hacer esto la película toma cada cliché y lo voltea así de aplicárselo a los hombres. 

De esta manera, lo que es lo habitual se hace evidente y toma fuerza en ser subrayado.

Por ejemplo, en la película las mujeres tienen pelo en todas las partes del cuerpo donde naturalmente les sale, en cambio, al protagonista le tocó depilarse el pecho con vergüenza después de que una mujer se rehusó a acostarse con él por asco.

La película puede ser una ocasión para ver cómo estamos acostumbrados a señales de género en el entorno que nos rodea. 

Es una ocasión también para darnos cuenta de que, estando profundamente inmersos en nuestras rutinas diarias, esas señales han entrado en nosotros, a pesar de nuestra voluntad, adquiriendo significado de género. 

Reflexionamos, cada uno para sentirse “hombre” o “mujer” se expresa de una determinada manera, ¿cómo te expresas tu? ¿Cómo interpretas y evalúas el género de los demás? y en fin, ¿cómo afecta esto en la forma en que te relacionas con ellos?

Poniendo conciencia en el “género” es como podemos participar activamente en la construcción de identidades de género de nuestra propia sociedad.

La conciencia de género es un proceso necesario y continuopara todo el mundo, nuestras formas de pensar en nosotros mismos, y en los demás, como seres sexuales, cambian a lo largo del tiempo, con la madurez, con la experiencia y con la reflexión.

P.D. He escrito este articulo limitándome a “el” y “ella”, cuando ya sabemos que los seres humanos tienen más de dos colores. Me he limitado voluntariamente a una visión binaria solo para no extenderme y recordando en cada momento que we are just humans. 

IT => Nascere essendo luilei 

Ti è capitato qualche volta, camminando per strada, di vedere qualcuno e, data l’apparenza, ti sei chiesto se questa persona fosse uomo o donna?

È molto probabile che tu abbia risposto “si”.

Se qualcuno non entra in quel che per noi è una donna, una ragazza o una bambina, e allo stesso tempo non rientra nemmeno in quel che per noi sarebbe un uomo, un ragazzo o un bambino, rimaniamo con il dubbio e la domanda. 

Da dove vengono le nostre supposizioni per interpretare se questa persona appartiene al genere maschile o femminile? 

Provengono dalle immagini e dagli standard che utilizziamo per interpretare il genere. 

Chissà, le donne hanno il seno e gli uomini no, le donne hanno la vulva e gli uomini no, e questo sembra sia accertato. Chissà, quando il genere non ci è chiaro cerchiamo nel corpo della persona qualche indizio del suo sesso.  

Abbiamo usato due parole “sesso” e “genere”. Di seguito metto un riassunto scritto dall’Organizzazione della Sanità di quel che si intende per una e per l’altra.

“Il sessosi riferisce alle caratteristiche biologiche e psicologiche che definiscono gli uomini e le donne. Il generesi riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e alle caratteristiche attribuite socialmente che la società considera appropriati per gli uomini e le donne”

Per il sesso, nemmeno questo è proprio una certezza, dato che esiste un numero significativo di casi che minano questa “certezza”, però il discorso si complicherebbe molto e lo lascio cadere qua. Forse lo riprenderò in un altro momento. 

Rispetto alle immagini associate al genere credo che se ne parli, e se ne sia parlato abbastanza, non credo che valga la pena dedicarci molto tempo e spazio. Si è parlato del tema dei colori rosa – azzurro, o del fatto che leisi può permettere di uscire truccata e luino. Altro tema, quello della gonna e del pantalone che è ormai superato, benché in una sola direzione, dato che un uomo con la gonna, in questa parte del mondo, non sarebbe tanto ben visto, ecc. si potrebbe continuare per parecchio con altri mille esempi. 

Nascere essendo luilei, non solo denota una categoria rispetto al sesso biologico di bambino o bambina, ma vede luileicome eredi delle caratteristiche che gli uomini e le donne dovrebbero avere, idee preconcette su …come dovremmo giocare con loro, come dovrebbero comportarsi, vestirsi, reagire, esprimere le proprie emozioni, ecc. 

Le idee di “genere”, sono significati attribuiti, così che variano dipendendo da un contesto all’altro e col passare del tempo. 

Per esempio, essere una donna in Campins, provincia di Bacellona, o essere donna in Lusaka, in Zambia, sarà lo stesso? O essere un uomo a Sant Celoni (a 10’ di macchina da Campins) o essere uomo a Hammersfest, in Norvegia, sarà lo stesso? E che significava essere uomo o donna per i nostri bisnonni? Qualcosa di certo sarà cambiato… 

Ogni contesto è pieno di disposizioni e significati socioculturali che ci precedono. Molto presto nell’infanzia apprendiamo ad adattarci alle aspettative normative e a superarle per essere capaci di comportamenti conformi ad una serie di codici, ruoli e comportamenti maschili o femminili.

Che significa masculinità e femminilità? Se guardiamo un poco più in là delle immagini e degli standard che utilizziamo per interpretare il genere possiamo arrivare ad altri aspetti meno evidenti. 

In realtà, tanti di questi aspetti sono molto evidenti, però siamo così abituati a conviverci da non rendercene nemmeno conto.  

Consiglio di guardare il film I am not a easy man, che evidenzia molti di questi aspetti verso i quali, essendo così radicati, ed avendoci fatto l’abitudine, abbiamo ormai un’attitudine passiva e incredibile quanto ci risultino per nulla impattanti.   

Il film narra le avventure di un uomo dalle attitudini francamente maciste che, dopo aver battuto forte la testa si riprende dal colpo risvegliandosi in un universo parallelo fatto “al rovescio”. Tutto il film è un continuo ridicolizzare i ruoli di genere. 

Per far questo il film prende i clichè di genere e li rigira, uno, a uno in modo che sia rivolto agli uomini. In questo modo, quel che per noi è abituale si fa evidente e prende forza all’essere sottolineato. 

Per esempio, le donne del film hanno peli in tutte le parti del corpo dove naturalmente crescono. In cambio, al protagonista tocca depilarsi il petto con vergogna dopo che una donna si rifiuta di andare a letto con lui per esserne rimasta inorridita. 

Il film può essere un’occasione per vedere quanto siamo abituati a vivere in situazioni impregnate di comportamenti orientati da una visione di “genere” molto marcata senza rendercene conto. 

È un’occasione per rendercene conto e di stupirci anche di quanto queste abitudini si siano integrate nelle nostre routine quotidiane, normalizzandosi tanto da entrare in noi eludendo, in un certo senso, la nostra volontà di scelta e radicandosi come una serie di attributi di genere.  

Riflettiamo, ciascuno di noi per sentirsi uomo o donna si esprime in un cero modo, …come ti esprimi? …come interpreti e valuti il genere degli altri? ed infine, …come influenza questo il modo in cui ti metti in relazione con “l’altro”? 

Porre attenzione e diventare coscienti degli aspetti che hanno a che vedere col “genere”, è un modo per poter partecipare attivamente alla costruzione di “genere” della nostra propria società. 

La coscienza di genereè un processo necessario e continuo per tutti, il modo in cui percepiamo noi stessi e agli altri come esseri sessuati, cambiano nel corso della vita, maturando, facendo esperienza e riflettendo. È un dato. 

P.S. Ho scritto questo articolo limitandomi a “lui” e “lei”, quando già sappiamo che gli esseri umani hanno ben più di due colori. Mi sono limitata volontariamente a una visione binaria solo per non dilungarmi e ricordando in ogni momento che we are just humans.

.

La Mostela nº 65

CAT=> Autoamor: una pas cap a la intimitat amb un mateix.

Aquesta pandèmia ens ha posat al davant de la vulnerabilitat dels nostres cossos. Molts de nosaltres hem tingut greus problemes de salut, altres han vist la mort de ben a prop, o l’han viscut a través d’alguns dels seus éssers estimats i altres han tingut sort i han gaudit del silenci. Alguns s’han adonat com de bé es pot estar a casa, el significat d’estar en família; junts, tant de temps i que podem estar sols amb nosaltres mateixos… Ara, cadascú té la seva vivència particular.

A més, la pandèmia ens ha tret a tots des de la nostra «rodeta de hàmster», on el combat «normal» de la vida diària ens encaixava. Ha estat un aturar-nos, un canvi de velocitat, de trajectòria, per a gairebé tots els éssers humans del món.

Ara ens preparem per tornar al que era la «normalitat», malgrat quementrestant, hancanviat els nostres rituals per moure’ns pel carrer, per saludar-nos o fins i tot,la nostra manera de comportar-nos socialment. Ara ja no ens toquem, ¿potser desaprendrem a desconfiar de la pell dels altres?,¿potser en sortirà alguna cosa bona de tot això? Encara no ho sabem.

Mentre escricaquest article encara som en fase zero … El contacteés una cosa que ens ha mancaten aquesta quarantena, i continuarà mancant-nosencaraaquest estiu.

Ens retrobarem amb «l’altre» amb part de la cara tapada per la mascareta, farem servir «gestos de barrera» que potser interpretaremcom que «aquesta persona no s’acosta perquè intenta protegir-se”, “vol dir que em veu com un perill, o ho fa per protegir-me?, “li semblo fràgil?, “és un gest de protecció oés un rebuig discriminatori?”.

La pandèmia ens ha pres el tacte amb el contacte, el sentit amb què els cossos es posen; i es posaran, en relació. I també l’olfacte, ja que la distància, i la mateixa màscara, no ens permeten entrar en contacte amb l’olor de l’altre.

La pandèmia ens ha posat en la condició de mirar-nos als ulls, que, sabem, ens mostren estats d’ànim. Amb els ulls és molt difícil mentir.

Alhora, ens hem descobert capaços d’altres formes de connectar.

Més enllà de WhatsApp, ens hem posat altra vegada a trucar per telèfon, hem hagut d’aprendre ràpidament a trobar-nos en vídeo-conferències, una cosa que molts no hauríem imaginat abans de la condició d’aïllament que hem viscut. Ara es teletreballa i s’assisteix a webinars. Mai ens ha estat tan necessària una bona connexió a internet com fins ara.

Necessitem connectar entre nosaltres per feina, i també per afecte. Hem viscut un temps molt diferent de l’anterior, un tall, un retir forçat, en el que cadascú ha tingut una experiència singular pel que fa a la vulnerabilitat dels nostres cossos. Hem tingut l’oportunitat d’adonar-nos de la «feina del nostre cap» en la incertesa, de tot el que som capaços d’imaginar, de fantasejar, d’embolicar-nos en els pensaments negatius o de treure des del caos alguna cosa creativa i bonica. Potser algú se n’ha adonat, també, de la seva part emotiva, percebent la por, la nostàlgia, l’alegria…. L’estat de la precarietat de la vida o de la salut, ha estat una ocasió preciosa de contacte amb un mateix. Les circumstàncies han estat tremendament violentes, peròhem arribat fins aquí, i val la pena aprofitar-ho i adonar-nos d’on estem, sense rebutjar res.

Tots hem tingut una ocasió irrepetible per anar una mica més enllà del que és habitual a l’hora de reflexionar i mantenir tota mena de diàleg intern. Adonar-se dels pensaments i de la part emotiva és entrar en intimitat amb un mateix.

Educant-nos i educant, a entrar en intimitat amb un mateix, és el que ens permet sentir les necessitats; des de les més profundes a les què no ho son tant, i connectar en conseqüència amb el que sentim. Una connexió que ens orientaria a la vida, en l’espai de les relacions i en el món en general, des d’una forma més amorosa cap a nosaltres.

Si som capaços de trobar-nos amb l’altra persona (sense abandonar aquesta intimitat interior), serà una trobada de qualitat, duri el temps que duri. Serà una cosa bonica.

Els savis i els mestres, ens diuen, que acostumar-se a entrar en intimitat amb benevolència, des d’un saludable acte d’amor, és sa i sagrat.

I que no té sentit concebre una societat amorosa sense éssers humans amorosos i, encara menys, sense éssers humans que no s’estimin a si mateixos.

Traducción castellano=> catalán por Toni Ferron

Traducción castellano => catalán por Toni Ferron

cast => Autoamor: Un paso hacia la intimidad consigo mismo. 

Esta pandemia nos ha puesto en frente a la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Muchos de nosotros han tenido graves problemas de salud, otros han tenidos la muerte cercana por sí mismo, o por algunos de sus seres queridos, otros han tenido suerte y han disfrutado del silencio, algunos se han dado cuenta de como se puede estar bien en casa, de que significa estar en familia tanto tiempo juntos, de que podemos estar solos con nosotros mismos, etc., ahora, cada uno tiene su historia particular. 

Además, la pandemia nos ha quitado a todos desde la propia “ruedecita de hámster”, donde el combate “normal” de la vida diaria nos encajaba. Ha sido un detenernos, ha sido un cambio de velocidad, de trayectoria, para casi todos los seres humanos del mundo. 

Ahora nos estamos preparados a volver a lo que era la “normalidad”, sin embargo, mientras tanto, ha cambiado nuestros rituales para movernos por la calle, en el saludarnos, nuestro modo de portarnos socialmente. Ahora ya no nos tocamos, ¿quizás desaprenderemos a desconfiar de la piel de los demás? ¿quizás saldrá algo bueno de todo esto? Todavía no lo sabemos. 

Mientras estoy escribiendo este articulo aun estamos en fase cero… El contacto es algo que nos ha faltado en esta cuarentena, y continuará extrañándonos por lo menos este verano. 

Nos vamos a encontrar con el “otro” con parte de la cara tapada por la mascarilla, vamos a usar “gestos de barrera” que quizás como interpretaremos, “esta persona no se acerca porque intenta protegerse, ¿esto significa que me ve como un peligro, o lo hace para protegerme? ¿le parezco frágil? ¿es un gesto de protección o, al contrario, en cambio, es un rechazo discriminatorio?”  

La pandemia ha quitado el tacto  en el contacto desde los sentidos con lo cuales los cuerpos se ponen, y se pondrán, en relación, y también el olfato ya que la distancia, y la misma mascarilla, no nos permite entrar en contacto con el olor del otro. 

La pandemia nos ha puesto en la condición de mirarnos en los ojos, que, sabemos, desentrañan estados de ánimo, con los ojos es muy difícil mentir. 

Al mismo tiempo, nos hemos descubierto capaces de otras formas de conectar. 

Más allá de WhatsApp, nos hemos puesto otra vez a llamar por teléfono, hemos tenido que aprender rápido a encontrarnos en video-conferencias, algo que nunca se habría podido tampoco imaginar antes de la condición de aislamiento que hemos vivido.  Ahora se tele-trabaja, se asiste a webinar. Nunca nos ha faltado tanto una buena conexión internet como ahora. 

Necesitamos conectar entre nosotros, por trabajo, por afecto. 

Hemos vivido un tiempo muy diferente de lo anterior, un corte, un retiro forzado, en el cual cada uno ha tenido una experiencia singular con respecto a la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta del “trabajo de nuestra cabeza” en la incertidumbre, de cuanto somos capaces de imaginar, de fantasear, de enrollarse en los pensamientos o de sacar desde el caos algo creativo y bonito; alguien se ha dado cuenta, quizás, también de su parte emotiva, percibiendo el miedo, la nostalgia, la alegría, etc. El estado de la precariedad de la vida o de la salud, ha sido una ocasión preciosa de contacto con uno mismo; las circunstancias han sido tremendamente violentas, pero, hemos llegado hasta aquí, vale la pena aprovechar y darse cuenta de donde estamos, sin rechazar nada.

Todos hemos tenido una irrepetible ocasión para ir un poco más allá de lo habitual en reflexionar, y mantener todo tipo de dialogo interno. Darse cuenta de los pensamientos y de la parte emotiva es entrar en intimidad consigo mismo.

Educándonos, y educando, a entrar en intimidad con uno mismo, es lo que nos permite sentir las necesidades, las más y las menos profundas, y contestar consecuentemente a lo que sentimos. Esto nos orientaría en la vida, en el espacio de las relaciones, en el mundo en general, desde una forma más amorosa hacia nosotros. 

Si somos capaces de encontrarnos con la otra persona (sin abandonar esta intimidad interior), será un encuentro de calidad, dure el tiempo que dure. Será algo bonito.

Los sabios y los maestros, nos dicen, que acostumbrarse a entrar en intimidad con benevolencia, desde un saludable auto amor, es sano y sagrado.

Y que no tiene sentido concebir una sociedad amorosa sin seres humanos amorosos y, menos aún, a seres humanos que no se amen a sí mismos.

IT=> Autoamore: un passo verso l’intimità con sé stessi.

Questa pandemia ci ha posto in fronte alla vulnerabilità dei nostri corpi. Molti di noi hanno avuto gravi problemi di salute, altri hanno visto la morte da vicino, per sé o per qualche caro, altri hanno avuto la fortuna di poter godere del silenzio, alcuni si sono resi conto di come si sta bene in casa, che significa stare in famiglia tanto tempo insieme, e altri ancora si sono accorti di che si può stare soli con sé stessi, ecc.

Ad oggi ognuno ha la sua storia personale di come ha passato questo periodo così anomalo. 

La pandemia ha tolto tutti dalla routine, ha cambiato quella che era la normalità nella quale stavamo incasellati. È stato un trattenerci, un cambio di velocità, di traiettoria, per quasi tutti gli esseri umani del mondo. 

Ora ci stiamo preparando per tornare alla “normalità”, nel frattempo però sono cambiati i nostri rituali, quelli con i quali ci muoviamo per la strada, con i quali ci salutiamo, è cambiato il nostro modo di comportarci socialmente. Ormai non ci tocchiamo più. Dimenticheremo mai il non fidarsi della pelle dell’altro? Ne verrà fuori qualcosa di buono? Ancora non lo sappiamo.

Mentre sto scrivendo questo articolo siamo ancora nella fase zero… il contatto è qualcosa che ci è mancato nel lockdown, e continueremo a sentirne la nostalgia per lo meno per questi mesi estivi. 

Incontriamo l’altro avendo parte del viso coperto dalla mascherina, stiamo usando “gesti barriera” che chissà come stiamo interpretando, “questa persona non si avvicina perché sta tentando di proteggersi, questo significa che mi percepisce come un pericolo, o lo fa per proteggermi? Gli sembro fragile? è una cortesia per mia salvaguardia o, al contrario, è un rifiuto e mi sta discriminando?” 

Dei cinque sensi attraverso i quali i corpi si pongono in relazione, la pandemia ci ha tolto per lo più il tatto e l’olfatto. La distanza, e la stessa mascherina, non ce lo permettono. 

Ci ha messo però nella condizione di guardarci negli occhi. Sappiamo che con gli occhi è difficile mentire, rivelano il nostro stato d’animo. 

La pandemia ha fatto sì che scoprissimo forme nuove per connetterci. 

Al di là di WahtsApp, ci siamo rimessi un’altra volta a telefonare. Abbiamo dovuto imparare rapidamente come fare una videoconferenza per incontrare amici e famiglia in un modo che mai si sarebbe nemmeno immaginato prima della condizione di isolamento che abbiamo vissuto. Ora si lavora in smart working da casa, si assiste a webinar. Mai ci è mancata tanto una buona connessione a internet come ora.   

La condizione in cui ci siamo trovati ha svelato quanto bisogno abbiamo di relazionarci, per lavoro, per affetto. 

È stato un taglio col “prima”, tutto era molto differente. 

Abbiamo vissuto un ritiro forzato, nel quale ciascuno ha avuto un’esperienza singolare, in particolare rispetto alla vulnerabilità dei nostri corpi.  

Abbiamo avuto l’opportunità di renderci conto del “lavoro” che la nostra mente fa nell’incertezza, di come siamo capaci di immaginare, di viaggiare con la fantasia, di perdersi nei pensieri e magari di come siamo capaci far uscire dal caos qualcosa di buono e creativo. 

Qualcuno si è reso conto, forse, anche della sua parte emotiva, percependo la paura, la nostalgia, l’allegria, ecc. 

Lo stato di precarietà della vita o della salute è stata un’occasione preziosa di contatto con sé stessi; le circostanze sono state tremendamente violente, però siamo arrivati fin qui, vale la pena approfittarne e renderci conto di dove siamo, senza rifiutare nulla. 

Abbiamo avuto tutti un’irrepetibile occasione per andare un poco più in là della routine, riflettere ed avere dialoghi interni di tutti i tipi. 

Accorgersi dei pensieri e dei movimenti della parte emotiva è entrare in intimità con sé stessi.

Educarci, ed educare a entrare in intimità con sé stessi è un atto fondamentale di “autoamore”. Entrare in contatto con sé ci permette di sentire il bisogno del momento, il più e il meno profondo, così da poter rispondere con coerenza a quello che sentiamo. Educarci a mantenere quest’attitudine ci orienterebbe nella vita, nello spazio relazionale e nel mondo in generale. Stare in contatto è un atto amoroso verso noi stessi.

Se siamo capaci di incontrare un’altra persona, senza perdere questa intimità con noi, sarà un incontro di qualità, duri il tempo che duri. Sarà qualcosa di nutriente. 

I saggi e i maestri ci dicono che allenarci ad entrare in intimità con benevolenza, perché quest’atto di autoamore sia un atto sacro e rinvigorente. Ci dicono inoltre che non ha senso concepire una società amorosa senza esseri umani amorosi, e ancora meno, senza esseri umani che amino sé stessi.

La Mostela nº64

CAT => IInvitació a reflexionar

He titulat l’anterior article «la sexualitat és com el nas, naixem amb ella i la tenim fins al darrer dia». El nas no només ens acompanya sempre, és també, una part del nostre cos que segueix creixent tota la vida. Naixem com a éssers sexuats i tenim diferents etapes en la nostra vida com a tal, en què les nostres habilitats s’enriqueixen amb el pas del temps i les experiències adquirides.

Com a éssers sexuats, al llarg de tota la vida, podem créixer, aprendre, desenvolupar tant la nostra capacitat de lliurament al plaer, per exemple, com la nostra capacitat d’estar en intimitat amb nosaltres mateixos i amb els altres.

En el camí de creixement personal anem percebent límits, tabús i patrons de conducta; atès que créixer ens permet ampliar la mirada i expandir la nostra consciència.

Amb una mirada més amplia, podem reflexionar millor; i potser, adonar-nos de molts clixés, i del fet que molts dels motors que ens mouen en el tema de la sexualitat són creences personals o socials.

Des de les creences, podem caure en tot un seguit d’estereotips, com us referia a l’article publicat al número 63 de «La Mostela», on hem posat la nostra atenció (gràcies també al meravellós dibuix d’en Carles Puche) en què la gent gran té la seva pròpia sexualitat.

Considerar la sexualitat com a una cosa d’adults, és una limitació molt comuna que deriva de la vella idea d’entendre la sexualitat com a sinònim de reproducció.

Quines podrien ser unes altres creences al voltant de la sexualitat humana?

Per exemple, per la paraula «sexe» la representació mental, de gairebé totes les persones, és el coit.

Ara bé, perla paraula «arbre»; per exemple, és probable que cadascú tingui la seva pròpia imatge. La mateixa paraula pot designar coses diferents: un arbre amb capolls, en flor, amb fulles, amb fruita, o un arbre a la primavera, a l’estiu, a la tardor o a l’hivern. ¿Com podem designar amb la mateixa paraula coses tan diferents?

El sexe no és només el coit, on; com diu A. Rams, «un cilindre petit es posa en un foradet». Si pensem en la nostra sexualitat, ja sabem que no és això, que és molt més, però és el que ens han venut.

Aquesta idea és present i molt comú, tant, que encara es parla també dels «preliminars». ¿Que entenem «normalment» per «preliminars»?: els petons, les carícies, llepar-se, i altres pràctiques que, per definició, haurien de ser el preludi a una altra cosa: a què?, al coit?. Actualment tenim aquest paradigma social, una rasa cultural que ens allunya des de les nostres percepcions, del que veiem amb els nostres ulls i experimentem en la nostra pell.

En poques línies hem trobat unes idees que impregnen la cultura en la qual vivim. La del ‘coit-centrisme’, que considera que el sexe és el coit, com si altres pràctiques sexuals no fossin sexe.Lade la ‘genitalitat’ (conseqüència del coit-centrisme) que redueix el sexe als genitals, com si el contacte amb la resta del cos no tingués res a veure amb el sexe.L’idea de l’adult-centrisme, que veu la sexualitat com a ‘coses d’adults’ pel binomi sexualitat-reproducció;I l’hetero-centrisme (una altra conseqüència del coit-centrisme) per la qual l’heterosexualitat segueix considerant la norma en ple segle XXI.

Un dels efectes més evidents d’una visió tan reduccionista, és crear minories i sexualitats fora dels marges, ja que hi ha moltes sexualitats més enllà del que es considera normatiu o normal.

Fora del que ens han venut com a «normal», trobem les sexualitats de les diferents etapes de la vida d’una persona, o la sexualitat d’una personaamb diversitat funcionalque, sovint, és invisible!, ja que no compleix els criteris establerts.

Tots els éssers humans, independentment de la cultura, gènere, condició social, limitacions físiques o psíquiques som éssers sexuats al llarg de tota la vida.

Per no caure en el reduccionisme dels paradigmes, un dels camins és estar en contacte amb la pròpia veritat. Per seguir amb l’exemple de l’arbre, ¿quin tipus d’arbre és el que veig en la meva imaginació? I potser ¿com és l’arbre que veu el meu veí o la meva parella?

Demanar-se, de tant en tant, que és per a mi, això o allò?, per després contestar amb calma: escoltant el que emergeix des del cap; que són les idees, sentir el que surt des del cor; que són els sentiments i les vivències, i el que surt des del cos; que són les sensacions. No tenim el costum a contestar-nos des d’aquest plantejament, però es pot aprendre. És cert!. És una manera de reflexionar.

Reflexionar afavoreix la nostra capacitat d’adonar-nos de la pluralitat i de les mil formes que pot tenir …

– Un arbre! Al Montseny no tenim només faigs i alzines. Només són els més freqüents de trobar.

Reflexionar ens ajuda a adonar-nos de la pluralitat i de les mil formes que pot tenir …

– La sexualitat! Els paradigmes socials ens presenten les formes més freqüents, però reconèixer que són visions dominants, ens permet saber que són només una part de la realitat que és molt i molt més.

https://lamostela.cat/Revistes/Número%2064%20-%20Primavera%202020/Número%2064%20-%20Primavera%202020.pdf

ES => Invitación a reflexionar

He titulado el anterior articulo “la sexualidad es como la nariz, nacemos con ella y la tenemos hasta el ultimo día”: la nariz no solo nos acompaña siempre, también, es una parte de nuestro cuerpo que sigue creciendo toda la vida; nacemos como seres sexuados y tenemos diferentes etapas en nuestra vida como tal, nuestras habilidades se enriquecen con el pasar del tiempo y las experiencias. 

Como seres sexuados, a lo largo de toda la vida, podemos crecer, aprender, desarrollar tanto nuestra capacidad de entrega en el placer, por ejemplo, como nuestra capacidad de estar en intimidad con nosotros mismos y con los demás. 

En el camino de crecimiento personal se va también notando limites, tabúes y patrones de conducta, ya que el crecer nos permite de ampliar nuestra mirada y expandir la conciencia.

Desde una mirada más amplia, podemos reflexionar mejor y, quizás, darnos cuenta de muchos clichés, y que muchos de los motores que nos mueven en el tema de la sexualidad son creencias personales o sociales. 

Desde las creencias, podemos caer en toda una serie de estereotipos, como lo de lo cual he escrito en el articulo de la Mostela nº63, donde hemos puesto nuestra atención, (gracias también al maravilloso dibujo de Carlas Puche), en que la gente mayor tiene su sexualidad. 

Considerar la sexualidad como cosa de adultos, es una limitación muy común que deriva de la vieja idea de entender la sexualidad como sinónimo de reproducción. 

¿Cuáles podrían ser unas otras creencias en el tema de la sexualidad humana?

Por ejemplo, a la palabra “sexo” la representación mental, de casi todas las personas, es el coito.

Ahora, a la palabra “árbol”, es probable que cada uno vea lo suyo, la misma palabra designa cosas distintas, un árbol con capullos, en flor, con hojas, con fruta, o un árbol en primavera, en verano, en otoño, en invierno. ¿Como podemos designar con la misma palabras cosas tan distintas? 

El sexo no es solo el coito, donde, como dice A.Rams, “un cilindrín se pone en un agujerito”; si pensamos a la nuestra sexualidad ya sabemos que no es esto, es mucho más, pero es lo que nos han vendido. 

Esta idea es presente y muy común, tanto que, todavía, se habla también de los “preliminares”. ¿Que entendemos “normalmente” por “preliminares”? los besos, las caricias, lamerse, y otras prácticas que, por definición, deberían preparar a otra cosa, ¿a que? ¿al coito?; actualmente, tenemos esto paradigma social, una zanja cultural que nos aleja desde nuestras percepciones, de lo que vemos con nuestros ojos y experimentamos en nuestra piel. 

En pocas líneas hemos encontrado unas ideas que impregnan la cultura en la cual vivimos: la idea del coitocentrismo, que es considerar que el sexo es el coito, como si otras practicas sexuales no fueran sexo; la genitalidad (consecuencia al coitocentrismo) que es reducir el sexo a los genitales, como si el contacto con el resto del cuerpo no tuviera nada que ver con el sexo; la idea del adultocentrismo, ver la sexualidad como cosas de adultos por el binomio sexualidad-reproducción; y el heterocentrismo (otra consecuencia al coitocentrismo) por lo cual la heterosexualidad sigue considerándose la norma en pleno siglo XXI. 

Uno de los efectos más evidentes de una visión tan reduccionista, es crear minorías y sexualidades fuera de los márgenes, ya que hay muchas sexualidades más allá de lo normativo/normal. 

Fuera de lo que nos han vendido como “normal”, encontramos las sexualidades de las diferentes etapas de la vida de una persona, y la sexualidad de una persona con diversidad funcionales que, a menudo, es ¡invisible! ya que no cumple los criterios

Todos los seres humanos, independientemente de la cultura, genero, condición social, limitaciones físicas o psíquicas somos seres sexuados a lo largo de toda la vida. 

Para no caer en el reduccionismo de los paradigmas, uno de los caminos es estar en contacto con la propia verdad. Para seguir con el ejemplo del árbol, ¿que tipo de árbol es lo que veo en mi imaginación? Y ¿quizás como es el árbol que ve mi vecino o mi pareja? 

Pedirse, de vez en cuando, “¿que es, para mi, esto o aquello?” para luego contestarse, con calma, escuchando lo que emerge desde la cabeza, que son las ideas, sentir lo que sale desde el corazón, que son los sentimientos y las vivencias, y lo que sale desde el cuerpo, que son las sensaciones… No somos acostumbrados a contestarnos desde esta forma, pero se puede aprender, ¡es cierto! es una manera de reflexionar.

Reflexionar favorece el darnos cuenta de la pluralidad de las mil formas que puede tener… 

  • ¡un árbol! en el Monsteny no tenemos solo hayas y encinas, son solo los más frecuentes de encontrar. 

Reflexionar favorece el darnos cuenta de la pluralidad de las mil formas que puede tener… 

  • ¡la sexualidad! los paradigmas sociales nos presentan lo más frecuentes, pero ya reconocer que son visiones dominantes, nos permite saber que son solo una parte de lo real que es mucho, mucho, más. 

IT => Invito a riflettere

Ho intitolato il precedente articolo “la sessualità è come il naso, nasciamo con lui e ce lo teniamo fino all’ultimo giorno”: il naso non solo ci accompagna sempre, è anche una parte del nostro corpo che continua a crescere per tutta la vita; così nasciamo come esseri sessuati e, come tali passiamo per differenti tappe, ci arricchiamo con nuove capacità col passare del tempo e delle esperienze. 

Come esseri sessuati, nel corso della vita, possiamo crescere, apprendere, possiamo, per esempio, espandere la nostra capacità di coinvolgimento e finalmente darci totalmente al piacere, o possiamo espandere la nostra capacità di stare in intimità con noi stessi e con gli altri.

Nel cammino di crescita personale una delle cose che accadono è che si vanno notando limiti, tabù e modelli di comportamento, poiché il “crescere” ci permette di ampliare il nostro sguardo ed espandere la coscienza. 

Da uno sguardo più ampio, possiamo riflettere meglio e, chissà, riconoscere molti cliché, e che, molti dei motori che ci muovono in tema di sesso sono idee e convinzioni personali o credenze sociali.

A causa di queste credenze, possiamo cadere in tutta una serie di stereotipi, come quella descritta nell’articolo de La Mostela nº63, nel quale si è posta l’attenzione (grazie anche al meraviglioso disegno di Carlas Puche), sul fatto che le persone anziane fanno sesso.  

Considerare la sessualità come una cosa da adulti (dal menarca alla menopausa, per intendersi) è una limitazione molto comune che deriva dalla vecchia idea di vedere il sesso come sinonimo di riproduzione. 

Quali potrebbero essere altre credenze in tema di sessualità umana?

Un esempio: alla parola “sesso” l’immagine mentale che sorge in quasi tutte le persone è il coito

Propongo un parallelo: davanti alla parola “albero”, è probabile che ciascuno di noi lettori immagini il suo. La stessa parola designa cose diverse, un albero con germogli, o in fiore, oppure con frutta, un albero in primavera, in estate, in autunno, in inverno. Come possiamo designare con la stessa parola cose tanto differenti?

Tornando alla sessualità: il sesso non è solo il coito, dove, come dice A. Rams, “un piccolo cilindro si mette in un buchetto”; se pensiamo alla nostra sessualità già lo sappiamo che non è questo, è molto di più, però è quello che ci hanno venduto.  

Questa idea è così presente, e tanto diffusa, che ancora stiamo parlando di “preliminari”. Ma che significa “preliminari”? baci? carezze? leccarsi? «preliminari» sono pratiche che, per definizione, dovrebbero preparare a qualcosa, a che cosa? Al coito?! Attualmente questo paradigma sociale è ancora molto presente. È una trappola culturale che ci allontana dalle nostre percezioni, da quanto vediamo con i nostri occhi e da quanto sperimentiamo sulla nostra pelle. 

Fin qui, in poche righe, abbiamo incontrato qualche idea che impregna la cultura nella quale viviamo: l’idea del coitocentrismo, che considera il sesso come coito, come se altre pratiche sessuali no fossero sesso; la  genitalità (conseguenza del coitocentrismo), che è ridurre il sesso ai genitali, come se il contatto con il resto del corpo non avesse nulla che vedere con il sesso; l’idea del adultocentrismo, che ci fa vedere la sessualità come qualche cosa che riguarda gli adulti per il binomio sesso-riproduzione; e l’eterocentrismo (altra conseguenza del coitocentrismo) per il quale l’eterosessualità continua ad essere la norma, in pieno secolo XXI. 

Uno degli effetti più evidenti di una visione riduzionista, è creare minoranze e sessualità ai (o fuori) dei margini, dal momento che ci sono molte sessualità, al di là del normativo/normale. 

Fuori da quanto ci è stato venduto come “normale”, incontriamo le sessualità delle diverse tappe della vita di una persona, la sessualità di una persona con diversità funzionali che, spesso, è invisibile per non soddisfare i criteri e molto altro.

Tutti noi esseri umani, indipendentemente dalla cultura, dal genere, dalle condizioni sociali, dalle limitazioni fisiche o psichiche, siamo esseri sessuati per tutta la durata della nostra vita. 

Per non cadere nel riduzionismo dei paradigmi sociali, uno dei modi è quello di stare in contatto con la nostra verità. Per continuare con l’esempio dell’albero: che tipo di albero è quello che immagino? Chissà com’è l’albero del mio vicino o quello della mia compagna?

Chiedersi, di tanto in tanto, “che significa, per me, questo o quello?” per poi rispondersi, con calma, ascoltando quello che emerge dalla mente, che sono le idee; sentire quello che sorge dal cuore, che sono i sentimenti e i vissuti; e quello che sentiamo nel corpo, che sono le sensazioni…

Non siamo abituati a risponderci in questo modo, però lo possiamo imparare!

È un modo di riflettere. 

Riflettere favorisce l’accorgersi della pluralità e delle mille forme che può avere…

  • un albero! Nel Montseny non abbiamo solo faggi e lecci, sono solo quelli che si incontrano più di frequente.

Riflettere favorisce l’accorgersi della pluralità e delle mille forme che può avere…

  • la sessualità! I paradigmi sociali ci presentano quanto è più frequente, però già riconoscere che si tratta di visioni dominanti, ci permette di sapere che sono solo una parte della realtà che è molto, molto più vasta. 

Dolore Pelvico, necessaria una visione panoramica

L. Brusciano, I. Forza, S. Sansone, F. Altamura, L. Docimo

Gruppo di lavoro

XI Divisione di Chirurgia Generale e dell’Obesità. Ambulatorio per lo studio, la prevenzione e la terapia del Pavimento pelvico. Riabilitazione pelvi-perineale: stipsi cronica, incontinenza fecale, dolore perineale. Master di II livello in Colonproctologia, Master di I livello in Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico
Direttore Prof. Ludovico Docimo Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Milioni di uomini e di donne soffrono di un dolore a livello del bacino.

Tali disordini comprendono sintomi quali dolore rettale, genitale, del basso addome, dolore durante o dopo l’attività sessuale, cistiti, esitazioni urinarie.

Si può ben intuire che malesseri di questo genere impattano considerevolmente sulla vita quotidiana.

Il dolore pelvico va a colpire settori delicati come la sessualità e, di conseguenza, la relazione di coppia; si associa a problemi invalidanti come l’incontinenza che vengono considerati per lo più imbarazzanti perché riguardano argomenti come la defecazione o la minzione di cui è ancora difficile parlare.

Il dolore pelvico colpisce maggiormente le donne, ma è molto frequente anche negli uomini. La prevalenza è sottostimata perché l’ampia gamma di sintomi, la loro variabilità e l’assenza spesso di una causa organica disorienta gli specialisti che fino a poco tempo fa non consideravano una diagnosi il “dolore pelvico” in quanto tale.

Ogni specialista, come è normale che sia, cerca la causa nel proprio ambito così come il paziente si orienta verso una specialità piuttosto che un’altra a seconda che il sintomo sia proiettato più anteriormente o più posteriormente: per cui se la paziente avverte il dolore davanti è proiettata a rivolgersi all’urologo o al ginecologo e questi andranno a cercare l’origine in una cistite piuttosto che in un’infezione vaginale, o se il dolore è più posteriore la persona che ne soffre si rivolge ad un proctologo che andrà a cercare una ragade e via così.

A questo proposito citiamo il dr D. Wise e il dr R. Anderson che nel loro libro “Un mal di testa nel bacino” paragonano l’approccio al dolore pelvico così come l’abbiamo or ora descritto come ad un certo numero di persone che bendati vanno a toccare un elefante: chi tocca la zanna può pensare di star toccando un rinoceronte, chi tocca una zampa di star toccando un albero, chi tocca la coda può pensare di star toccando una pecora; togliendo la benda tutti si accorgono che la loro esperienza gli ha permesso la percezione parziale di una realtà più complessa, non sufficiente a riconoscere l’elefante.

Ecco che dolore pelvico è una realtà articolata che necessita di un approccio multidisciplinare e di una visione panoramica dal momento che ben tre sistemi terminano nel pavimento pelvico che ne costituisce il denominatore comune: sistema urinario, sistema gastroenterico e sistema riproduttivo-sessuale.

Sotto il profilo clinico come si manifesta il dolore pelvico?

Può essere percepito come urente, trafittivo, pulsante o continuo, come una sensazione di scossa elettrica, di formicolio e altro ancora.

Una visione a 360° può aiutare il paziente verso percorsi diagnostici e terapeutici finalizzati alla risoluzione del problema.

In merito alla diagnosi il primo passo è capire se il dolore è organico o funzionale: se una mano ci fa male dobbiamo capire se sulla mano c’è una ferita che causa il dolore o se questa mano non ha ferite ma il dolore è presente ugualmente.

Il dolore pelvico nella maggior parte dei casi è funzionale non presentando lesioni.

Le cause vanno ricercate considerando ovviamente l’anatomia e la funzione del pavimento pelvico. Una struttura che va dal pube al coccige deputata alla contrazione e al rilasciamento: attraverso la contrazione delle sue strutture muscolari impedisce alle urine o alle feci di essere emesse, attraverso il rilasciamento delle stesse strutture, urine e feci possono essere eliminate. Quando questo sistema muscolare non è nella condizione di eutonicità, ma si trova in una condizione che si presenta come iper o ipo rispetto alla condizione normale ne può derivare una disarmonia che può generare il dolore.

L’eutonicità, la validità del pavimento pelvico, è legata alla sua struttura anatomica, ma anche alle influenze che altri distretti corporei hanno su di essa: un problema ad un ginocchio con grande probabilità farà ruotare il bacino da un lato determinando delle forze di trazionamento oppure, se consideriamo la cavità addomino-pelvica come un parallelepipedo rettangolo, il cui piano inferiore è il pavimento pelvico, il cui tetto è costituito dal diaframma toracico e le cui pareti sono costituite dai muscoli addominali nel loro insieme nella parte anteriore e i muscoli paravertebrali nella parete posteriore, possiamo ben capire come un’alterazione dell’elasticità di una di queste pareti genera una disarmonia che si manifesta in alterazioni nella distribuzione delle forze di pressione all’interno del suo volume.

Una prova dell’interdipendenza tra i diversi distretti di cui stiamo parlando scaturisce dal fatto che un paziente che presenta un’iperlordosi lombare avrà un’orizzontalizzazione dell’osso sacro che determina un aumento della distanza tra il pube e il coccige e quindi uno stiramento della parte muscolo-tendinea, da ciò può derivare un’ipo o un’ipertonia responsabile della sindrome dolorosa.

Il trattamento del dolore pelvico come si deve articolare?

Un ruolo centrale ce l’ha il colonproctologo che deve far in modo di evitare tutti i fattori irritativi che gli competono, in modo che questa struttura non subisca sollecitazioni esagerate ad esempio evitando straining eccessivi che stirano il nervo pudendo.

Il primo obbiettivo è quindi ripristinare la fisiologia defecatoria ed urinaria per non sollecitare la pelvi.

Il secondo punto terapeutico ha come finalità riequilibrare le strutture del pavimento pelvico in sé e nella relazione con gli altri distretti: l’intervento è riabilitativo multimodale, fisioterapico, osteopatico, ci si potrà avvalere dell’elettrostimolazione e del biofeedback.

Il terzo punto potrebbe essere una terapia medica per “spegnere” il dolore: quando questo supera la soglia della tollerabilità pur non rimuovendone la causa va “spento”; ugualmente alla terapia medica si può effettuare un’infiltrazione di anestetico o ricorrere alla neuromodulazione sacrale; la neurolisi di nervi imbrigliati, tipico di chi fa sport estremi in termini di agonismo come il ciclismo, è un’altra risorsa terapeutica ed infine tra le ultime tecniche un po’ ancora avvenieristiche l’utilizzo delle cellule staminali.

Concludendo, non c’è ad oggi una figura sanitaria che possa trattare il dolore pelvico da solo perché è normale che se una persona sente il fastidio maggiormente nella parte anteriore si rivolga al urologo, così come se invece la sensazione sarà più simile ad un peso nel retto si rivolga al proctologo, ma è importante per tutti gli specialisti che si occupano di disordini che riguardano il pavimento pelvico capire che tutte le situazioni che si troveranno davanti hanno una matrice in comune il cui punto di partenza per la risoluzione è quello riabilitativo finalizzato ad armonizzare il pavimento pelvico, ad essere sicuri che il parallelepipedo addomino-pelvico funzioni perfettamente, e sia in sintonia con i distretti articolari periferici su cui poggia il bacino.

È necessario ampliare la visione specialistica dopo aver escluso o trattato la causa organica considerando il pavimento pelvico come una struttura inserita in un contesto funzionale ben più ampio e articolato.

http://www.riabilitazionedelpavimentopelvico.it/articoli.html

Per un incastro perfetto: fasi della risposta sessuale

S. Sansone, I. Forza, F. Altamura, L. Brusciano, L. Docimo

Gruppo di lavoro

XI Divisione di Chirurgia Generale e dell’Obesità. Ambulatorio per lo studio, la prevenzione e la terapia del Pavimento pelvico. Riabilitazione pelvi-perineale: stipsi cronica, incontinenza fecale, dolore perineale. Master di II livello in Colonproctologia, Master di I livello in Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico – Direttore Prof Ludovico Docimo Seconda Università degli di Napoli.

Il sesso è parte del processo d’amore e della procreazione, fonte originaria di tutti gli esseri umani. Sottende alla conservazione e allo sviluppo della specie, è intimo e personale, ma se lo si chiama attività sessuale umana assume delle fattezze differenti, tali da poter essere studiato, classificato e diventare un fenomeno collettivo e sociale.

La sessualità dell’uomo assume diversi connotati a seconda del punto di vista dal quale la si guarda ed essere romantica, volgare, funzionale, disfunzionale, e quant’altro.

Come fenomeno collettivo viaggia in parallelo con le questioni sociali ed è soggetta all’effetto plastico del tempo. In questo senso, negli ultimi anni abbiamo assistito a una parziale depurazione morale della sessualità. Lo dimostra il fatto che se ne parla molto di più; nessuno può negare però che quando cadiamo in argomento si avverte sempre un po’ di tensione nell’aria.

Questo turbamento potrebbe testimoniare il disorientamento che viviamo quando ci succede di sentire l’energia che il sesso è in grado di agire sia sul piano fisico che su quello non fisico, quando cioè l’energia che si libera è tanta da collegare la dimensione fisica alla dimensione spirituale del nostro corpo. Più spesso, però, la tensione testimonia invece le cementificazioni a cui il sesso è stato soggetto fino agli anni ‘70.

In particolare, in termini di funzionamento biologico, ha ottenuto dignità in occidente solo con Alfred Kinsey (1894 – 1956) e successivamente con gli studi di William Master e Virginia Johnson, pionieri nel dare connotazione di carattere scientifico all’atto sessuale.

Da allora, in fisiologia, l’atto di risposta sessuale viene schematizzato in fasi sequenziali.

Nel 1976 la dottoressa Helen Kaplan ha arricchito di una fase iniziale il ciclo di risposta sessuale e la formula che ad oggi è ancora in uso nella pratica clinica ha assunto il seguente aspetto: desiderio, eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione.

Parallelamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità diede la definizione di salute sessuale che di seguito riportiamo: “La salute sessuale risulta dall’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali dell’essere sessuato che consentono la valorizzazione della personalità, della comunicazione e dell’amore. Si compone di tre elementi principali: essere capace di gioire, avendone la piena padronanza, di un comportamento sessuale e riproduttivo in armonia con un’etica sociale e personale; essere esenti da sentimenti di odio, di vergogna, di colpevolezza, di false credenze e altri fattori psicologici che inibiscono la risposta sessuale e turbano la relazione sessuale; essere esenti da turbe, malattie e deficienze organiche che interferiscono con le funzioni sessuali e riproduttive”.

È quindi in atto negli anni ‘70 un cambiamento culturale “istituzionale” rispetto alla sessualità umana che, insieme al velocissimo incremento della ricerca dovute al moderno supporto tecnico strumentale, hanno migliorato, approfondito e sistematizzato le conoscenze sull’atto sessuale sia da un punto di vista fisiologico che fisiopatologico, maschile e femminile.

In particolare dal punto di vista clinico passare da un concetto monistico, alla divisione in fasi della risposta sessuale ha permesso di sviluppare metodi di analisi e cura specifici per le alterazioni di ciascuna di queste.

Riportiamo di seguito un accenno per ciascuna delle fasi di risposta sessuale, tentando di raccontare un poco di cosa si parla nella pratica clinica.

>Il desiderio

La prima fase è quella del desiderio, caratterizzata da una tensione appetiva in risposta a stimoli interni o esterni che si manifesta con la presenza di fantasie sessuali e con la spinta ad intraprendere attività sessuali; può venir meno e presentarsi meno attiva o vi può essere una vera e propria avversione sessuale (entità cliniche riportate nel DSM IV e V).

Perché la fase del desiderio rientri nella fisiologia deve avere un substrato biochimico: i centri neurologici ad essa deputati devono venir attivati da una regolare cascata consequenziale di attivazione neuro-ormonale; un adeguato livello di testosterone, un giusto equilibrio di coppia, l’assenza di altri malesseri sono alcuni dei fattori coinvolti nel delicato bilanciamento dell’esperienza del desiderio sessuale.

>L’eccitazione

La seconda fase è l’eccitazione: porta in sé la nascita delle sensazioni erotiche, è il momento dell’erezione nell’uomo e della lubricazione vaginale nella donna. Queste le manifestazioni più evidenti e conosciute dell’eccitazione.

Studi minimamente più dettagliati attestano nell’uomo l’ingrossamento della pelle dello scroto, dei testicoli; nella donna l’erezione del glande clitorideo e del clitoride stesso, l’innalzamento dell’utero, l’ingrossamento del seno e per entrambi i sessi c’è l’erezione dei capezzoli e l’aumento della frequenza cardiaca. Questa attivazione coinvolge diversi sistemi: noto a tutti è il sistema vascolare, responsabile della vasocongestione genitale, ma l’apparato muscolo-scheletrico, il sistema nervoso ed endocrino e il sistema delle citochine partecipano in egual misura alla salute per una valida fase di eccitazione.

La sua intensità è misurabile attraverso parametri quali frequenza cardiaca, sudorazione corporea, pressione arteriosa o la concentrazione di cortisolo.

Una insuficienza di questa seconda fase può essere parziale o totale e può riguardare diversi aspetti: può accadere che pur mantenendo un’apparente buona reattività fisica vi sia una deficienza a livello sensoriale; oppure ci può essere una ipofunzionalità con persistenza dell’eccitazione con incapacità di evolvere alla fase successiva. L

’intervento rieducativo e terapeutico deve tener conto di tutti i diversi aspetti coinvolti per rispondere adeguatamente parametro per parametro.

>Il plateau

La fase di plateau è uno stadio in cui l’eccitamento si innalza fino a raggiungere il suo culmine. La congestione vasale è al suo massimo livello e tutte le espressioni della fase precedente vengono esacerbate.

Un buon tono e trofismo muscolare e l’efficienza vascolare sono elementi fondamentali per questa fase che è molto delicata soprattutto perché è totalmente retta dal sistema nervoso autonomo e può viene intaccata istantaneamente da un intervento, di certo fuoritempo, della neocorteccia.

Sostenere questa fase è il compito più soddisfacente per chi lavora in questo ambito, non significa che sia semplice, ma che quando si recupera un benessere in questa fase è ….quasi fatta!

>L’orgasmo

Nella fase dell’orgasmo il piacere raggiunge l’apice e l’individuo si ritrova una perdita temporanea di contatto con la realtà, un momento totalmente limbico e ipotalamico.

Nell’uomo questa fase è sempre molto intensa e stabile, lo sfintere della vescica urinaria si chiude massimamente, compaiono contrazioni ritmiche dei condotti seminali, dell’uretra e della prostata che portano all’eiaculazione di sperma ad intervalli regolari.

L’orgasmo per la donna può avere caratteristiche variabili, ondulatorie, che non corrispondono ad un regolare progressivo incremento sulla fase del plateau; vi è un aumento della tensione muscolare e compaiono contrazioni della terza parte esterna della vagina, della muscolatura perineale e dell’utero.

>L’anorgasmia

L’anorgasmia equivale al non raggiungimento di questa fase e può essere legata ad una interruzione nel plateau e corrispondere quindi ad un disturbo della fase precedente.

Può essere senza eiaculazione quando questa può essere semplicemente retrograda, ovvero esistere come tale ugualmente, ma non essere di fatto riconosciuta.

Wilhelm Reich intorno al 1920 scrive dell’orgasmo come della capacità di sapersi abbandonare alle convulsioni muscolari involontarie per scaricare l’energia sessuale.

Uno dei disturbi più comuni e misconosciuti è infatti proprio l’incapacità di sostenere questa fase: non si tratta di anorgasmia ma di una insufficienza di alcuni dei parametri che la determinano. Segno patognomonico di questo quadro clinico è la sensazione di insoddisfazione residua.

>La risoluzione

L’ultima fase, quella di risoluzione, vede un ritorno del corpo allo stato iniziale di non eccitazione con un processo regressivo della vasocongestione superficiale e profonda. La fase di risoluzione dell’uomo è caratterizzata da un “periodo refrattario” dopo l’orgasmo.

Il maschio è poco o per nulla sensibile a qualsiasi tipo di stimolazione, il tempo di latenza è direttamente proporzionale all’età del soggetto. La donna, invece, se adeguatamente stimolata può rientrare nella fase di plateau e raggiungere rapidamente nuove ondate di piacere.

Disturbi in questa fase esistono come conseguenza di un processo delle fasi precedenti di fatto poco soddisfacenti. Il livello di quiete interna a cui si giunge nella fase di risoluzione è direttamente proporzionale alla fluidità con cui si svolgono tutte le fasi che la precedono.

Ogni fase del ciclo di risposta sessuale può essere turbata da diversi fattori e compromettere il buon sesso.

La mancanza di un buon sesso blocca l’individuo, uomo o donna che sia, in una condizione di insoddisfazione e di mancanza di piacere.

La sessualità umana viaggia come si è detto in parallelo con le questioni sociali: è reduce dai rigidi codici morali delle generazioni precedenti, dal ricco percorso di svolte culturali degli anni ‘60 e ‘70, ma è niente se pensiamo che il genere umano da che esiste pratica il sesso. L’esperienza millenaria di fronte alla complessità dei disturbi sessuali ha trovato molteplici risposte, ma nonostante questo oggi il buon sesso è un fenomeno raro.

>Che fare?

Il programma è ampio e risponde con una rieducazione globale che pone l’interesse su molti parametri: si va dal recupero del tono e della forza muscolare del pavimento pelvico, alla capacità di rilassamento e al lasciarsi andare al piacere, alla scelta più idonea degli alimenti, alla capacità di stare in intimità, a smontare falsi miti, ecc.

Un lavoro complesso che ci vede impegnati nella ricerca e nella diffusione della salute come vuole l’Organizzazione Mondiale della Sanità per integrare gli aspetti somatici e affettivi al fine di gioire di un’armonia di corpo, mente ed energia biochimica.

http://www.riabilitazionedelpavimentopelvico.it/articoli.html

Il desiderio, per un incastro perfetto

S. Sansone, I. Forza, D. Giuliano, L. Docimo

XI Divisione di Chirurgia Generale e dell’Obesità. Ambulatorio per lo studio, la prevenzione e la terapia del Pavimento pelvico. Riabilitazione pelvi-perineale: stipsi cronica, incontinenza fecale, dolore perineale. Master di II livello in Colonproctologia, Master di I livello in Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Direttore
Prof. Ludovico Docimo Seconda Università degli di Napoli.

Desiderio, sessualità, piacere, sono argomenti delicati, riguardano sfere personali molto intime e della relazione. Sono stati per secoli dominio di poeti, di artisti e come afferma Anthony Giddens, sociologo britannico contemporaneo, portano l’impronta di 2000 anni di cristianesimo.

L’atteggiamento nei confronti della sessualità ha iniziato il suo processo di cambiamento grazie ad Alfred Kinsey, biologo statunitense, che con i suoi studi verso gli anni ‘50 ha dato all’argomento una connotazione di carattere sempre più scientifico.

Master e Johnson negli anni ’60 e successivamente la dottoressa Kaplan, hanno ampliato notevolmente la conoscenza della sessualità umana, dando vita a nuove strategie terapeutiche e ad un’innovazione culturale. In particolare negli anni ’70, sulla scia degli studi di Master&Johnson in merito alle fasi di risposta sessuale, la dottoressa Helen Kaplan, psichiatra e sessuologa, ha arricchito il ciclo di risposta di una fase iniziale, che lei definì “non prettamente fisica, ma associata a fattori psicologici e relazionali”: il desiderio. Ad oggi questo modello sequenziale è ancora in uso nella clinica; la successione temporale del ciclo si identifica in: desiderio, eccitazione, plateu, orgasmo e risoluzione.

Oggigiorno, grazie agli studi di questi pionieri, parliamo con maggiore facilità di desiderio, sesso e piacere, l’atteggiamento è più aperto, molto è stato chiarito, ma vi è ancora confusione, testimoniata dalla persistenza di tabù e falsi miti.

In questi anni la tecnologia a disposizione e la strumentazione di ultima generazione hanno permesso lo sviluppo di tutte le scienze tracciando nuove strade di comprensione: la risonanza magnetica funzionale ha permesso di ampliare il punto di vista alla medicina, alle neuroscienze, alla etologia e in poche decadi anche l’Amore, fino a prima territorio esclusivo di artisti, letterati e filosofi , è diventato tema d’indagine scientifica; l’amore e l’eros, che si prestano da sempre a mille interpretazioni, con l’avvento della biochimica, vengono oggi studiati come processi vitali.

Forse tutto questo attiva una logica meno romantica e può ridurre questa magica espressione affettiva a, seppur complesse, interazioni molecolari. Ma non dobbiamo spaventarci di questo: conoscere la biochimica della nutrizione, infatti, non altera il nostro appetito, né il gusto per la cucina; quindi, perché conoscere le basi biologiche dell’amore dovrebbe intaccare la passione dei sensi, il piacere, la gioia o la sofferenza che lo accompagna?

L’uomo ha cercato innumerevoli volte di spiegare razionalmente questo sentimento complesso, cercando di dargli un significato universale ed esistenziale.

Partendo dalle differenze strutturali tra «maschio» e «femmina», per arrivare alla base delle manifestazioni comportamentali volte all’incastro perfetto nella relazione tra le persone, la scienza si è addentrata nell’infinitesimamente piccolo per carpire il meccanismo d’azione attrattivo e le sue conseguenze nel tempo. Oggi diversi studi concordano sul carattere trivalente dei tre cervelli: secondo questa visione gli istinti più primitivi sono legati alla parte più arcaica dell’encefalo, l’emotività viene presieduta dal sistema limbico, e la ragione è rappresentata dalla neocorteccia.

Come, quindi, ci muoviamo nel mondo? i sensi orientano le risposte all’ambiente, queste vengono processate con complessi meccanismi di elaborazione neurologica, che poi si manifestano nel corpo con la postura, il movimento, il batticuore, la sudorazione, l’eccitazione, ecc. È l’espressività corporea, ovvero la rappresentazione di sé e modalità di interazione e comunicazione con l’altro attraverso il corpo.

La sessualità, come il piacere, come l’amore e il desiderio, sono, in egual misura, espressione di noi.

Traducendo tutto questo in termini pratici possiamo ora lasciarci guidare dalla fantasia e immaginare lo sguardo di un uomo «classicamente» eterosessuale che viene catturato da una scollatura: i suoi occhi gli permettono di cogliere questo dettaglio dall’ambiente, la sua area preottica (una zona del cervello limbico) si attiva e questo dà inizio a una cascata biochimica.

Ci sembra importante qui sottolineare che desiderio e piacere non sono la stessa cosa: il piacere è la sensazione che si ricava dal desiderio stesso, o dalla sua soddisfazione; il desiderio è l’attesa volta al piacere.

La tensione al piacere coinvolge diverse zone del cervello connesse alla genesi dell’eros: pensieri, emozioni, tutti gli organi di senso, l’apparato cardiovascolare, pelvico, il sistema neuromuscolare, neurormonale; uno per uno devono adempiere pienamente alla propria funzione e coordinarsi in maniera integrata l’uno con l’altro per poter funzionare al meglio.

Il desiderio si accende nel cervello, sollecitato da stimoli esterni e/o interni.

Secondo Massimo Recalcati, nel suo libro Ritratti del desiderio, “il desiderio è sempre incarnato, non esiste senza corpo”, in questo senso è sempre erotico perché porta con sé la fisicità.

Quando saggiamo il desiderio, lo sentiamo! E’ un’esperienza che nella sua forma fisica si identifica con una tensione neurochimica che trova manifestazione in una forma espressiva.

Gli studi degli ultimi anni testimoniano che il testosterone, una voce suadente o profonda, un profumo inebriante o il contatto con una pelle vellutata, la vista – anche sotto forma di immaginazione -, attivano diverse aree cerebrali.

E’ stato dimostrato che al primo incontro il mesencefalo, area che presiede i riflessi uditivi e visivi, rilascia dopamina, neurotrasmettitore del piacere, del desiderio e dell’euforia.

La dopamina stimola l’ipotalamo che agisce come un maestro d’orchestra, coordinando tutto il corpo affinché invii e percepisca segnali di attrazione: il cuore accelera, il respiro diviene più frequente e un poco più profondo, le pupille si dilatano, il viso si colora e prende una nuova luce per a una leggerissima sudorazione. L’ipotalamo lavora in stretta collaborazione con la sostanza reticolare, un sistema aspecifico del sistema nervoso autonomo nel quale le strade dalla periferia sensoriale al centro di controllo (vie afferenti) e le strade che vanno in senso opposto dal cervello alla periferia (vie efferenti) non hanno un vettore di direzione per cui è una vera e propria rete che lavora on line.

Tutto il processo del desiderio ha un substrato biochimico poiché, come si è detto, impulsi sensitivi, sensoriali, motori e viscerali danno il via a un ventaglio di risposte neuro-ormonali che hanno un effetto mediato dal sistema limbico e dalla parte più arcaica del cervello e, che grazie alla sostanza reticolare (la sostanza reticolare è implicata nella postura, modula la disposizione del corpo nello spazio), si manifesta on line a livello posturale, emotivo, del comportamento e dei sentimenti.

Le aree del cervello che si attivano, e alcuni passaggi ormonali del desiderio, sono in parte sovrapponibili al “processo” del piacere.

Recuperiamo ora lo sguardo di quell’uomo catturato dalla scollatura: i suoi occhi sono il sistema percettivo, la sua area preottica è una delle aree del cervello che si attiva, e la cascata biochimica che inizia dalla dopamina stimola il suo ipotalamo, e via via di seguito, le pupille si dilatano, e il suo corpo, grazie alla fitta rete neuro-connettivale prende una forma che lo orienta e, come un pavone apre la sua coda, l’uomo, in modo più o meno consapevole, allarga le spalle, aumenta la lordosi lombare e forse parla con un tono più alto.

Sono prodromi di seduzione, atteggiamenti corporei che naturalmente rappresentano quella parte istintiva e legata al sistema limbico che ci fa perdere la cognizione del tempo in quell’offuscamento erotico che è il desiderio.

https://www.medimia.it/chirurgia/urologia/lui-e-lei-il-desiderio-per-un-incastro-perfetto-la-chimica-del-desiderio-sessuale/